Huvudmeny

Tillgänglighet

Förordning 2001:526 fastställer vilket ansvar högskolan har för att genomföra funktionshinderspolitiken. I förordningen står att statliga myndigheter ska verka för att verksamhet, lokaler och information ska göras tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Förordning 2001:526 (extern länk)

Tillgänglighet är även en del av likabehandling, det vill säga att alla ska ha lika rättigheter och lika möjligheter oavsett funktionsnedsättning. Avsnittet berör inte tillgänglig undervisning, då det är en del av högskolans ansvar som utbildningsanordnare och arbete med främjande åtgärder.

Högskolan i Borås har deltagit i Myndigheten för delaktighet, MFD, tillgänglighetsenkät. Det senaste resultatet visade att vi har mycket  god tillgänglighet till lokaler, information och verksamhet då vi låg i topp av samtliga lärosäten och myndigheter. Analysen av resultatet föranledde därför inte några särskilda satsningar utan föregående års handlingsplan ligger fast.

Övergripande mål

Högskolan ska ha god tillgänglighet till verksamhet, kommunikation och lokaler

Fortlöpande åtgärder

Inköp och upphandling

Tillgänglighetsaspekten ska alltid beaktas vid inköp och upphandling

Tillgängliga lokaler

Stora personalmöten, till exempel GEM, ska alltid förläggas i tillgängliga lokaler

Särskilda åtgärder 2019

Regler för ny- och ombyggnation

Fortsätta arbetet med att ta fram regler för intern förhyrning och ombyggnationer av lokaler vilka inkluderar rutin för tillgänglighetsanpassning av lokaler då studenter och personal med funktionsnedsättning börjar vid högskolan.
Ansvarig: Campus- och hållbarhet