Huvudmeny

Handläggning och föredragning

Högskolan i Borås är en statlig myndighet och lyder under Regeringen. Former för beslutsfattande inom statliga verksamheter styrs i stor utsträckning av reglerna i myndighetsförordningen  och förvaltningslagen. Därutöver tillkommer de specialregler som gäller för högskoleområdet enligt lag och förordning. Högskolelagen (HL) och högskoleförordningen  (HF) är de mest kända.

Beslutsfattande

Allmänt gäller för beslutsfattare och beslutande organ att man inom sitt ansvarsområde ansvarar för följande:

  • att verksamheten bedrivs på det sätt som beslutats i lagar, förordningar, föreskrifter, interna riktlinjer eller policys.
  • att fattade beslut efterlevs inom verksamheten, att man når uppställda mål och bedriver arbetet inom tilldelad budget.
  • att återrapportera de beslut man fattat på delegation.

Föredragning

Att föredra ett ärende innefattar att, ensam eller med hjälp av andra, samla in underlag inför beslutet.

Vid föredragningen visar man fram hela bilden, både de negativa och positiva synpunkter och konsekvenser som finns.

Handläggning

Att vara handläggare för ett ärende/fråga innebär att vara ansvarig för ett ärende genom hela processen. Handläggare är i den här betydelsen inte en tjänstetitel (även om det också finns). Lärare, professorer, administrativ och teknisk personal kan vara handläggare för ett ärende.

I uppgiften att vara handläggare för ett ärende (vilket kan vara en remiss, fråga, offert, forskningsprojekt, utredning etc.) ingår att:

  • ta fram ordentliga underlag inför beslut som väger in för- och nackdelar samt konsekvenser av de olika beslutsalternativen. Eventuella synpunkter på de olika valen/alternativen från den egna organisationen ska läggas fram för beslutsfattaren. En motivering till valet av det som föreslås till beslut ska också ges.
  • involvera de avdelningar/funktioner som berörs av ärendet eller kommande beslut i frågan. Dessa synpunkter ska återges till beslutsfattaren vid föredragningen.

Du som anställd är

  • En statligt anställd tjänsteman vilket innebär att följa de principer och regler som finns för verksamheten, både genom lag, förordning, föreskrifter samt interna beslut och riktlinjer. Vägledande är offentlighetsprincipen (genom tryckfrihetslagen) och  objektivitetsprincipen. Några av de styrande är förvaltningslagen, myndighetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.
  • Skicklig och professionell i din yrkesroll (som lärare, forskare, doktorand, handläggare, administratör, chef/ledare, eller vilken funktion du har)

Länkar och litteraturtips:

Mer detaljerad information finns i högskolans handläggarhandbok: Handläggarhandboken

riksdagens webbsida (extern länk) finns en beskrivning av gången för att stifta nya lagar, läs där om du vill veta vägen från förberedande kommittédirektiv, via departementsskrivelser och offentliga utredningar till propositioner och färdiga lagar.

Alla lagar och författningar hittar du via databaser på bibliotekets webbsida, t ex Karnov, via lagrummet.se (extern länk) eller på riksdagens webbsida (extern länk) där du går vidare under Lagar och Svensk författningssamling (SFS) .