Huvudmeny

Postöppning

Högskolan i Borås är en statlig myndighet. Som sådan måste högskolan alltid ha ordning på sina allmänna handlingar och inkommen post ska registreras skyndsamt.

Inkommen post till Högskolan i Borås är antingen adresserad till högskolan eller personadresserad. Med personadresserad post avses försändelse där personnamnet står först. Post som är adresserad till högskolan öppnas av registrator. Personadresserad post skickas oöppnad till adressaten.

I 5 kap. 1§ offentlighets- och sekretesslagen framgår att allmän handling som inkommit till högskolan ska registreras utan dröjsmål. För att kunna följa lagstiftningen är det viktigt att all post öppnas skyndsamt. Detta gäller även när någon medarbetare är frånvarande p.g.a. sjukdom, semester, tjänsteresa eller annan tjänstledighet (Se vidare ”Information om hantering av allmänna handlingar.”) För att underlätta myndighetens uppgift avseende registrering av allmänna handlingar är det lämpligt att varje medarbetare ger sitt godkännande till delegerad öppning av personadresserad post av registraturet.

Medarbetare som inte delegerar öppning av personadresserad post ansvarar själva för att dagligen säkerställa att dennes post öppnas och att allmänna handlingar skickas vidare till registraturet.

För att läsa mer om hantering av allmänna handlingar:

Information in english regarding opening of personally adressed post

Post sent to the University of Borås is either addressed to the university or to a specific person. Personally-addressed post refers to post on which a person's name comes first. Post that is addressed to the university is opened by the Registrar. Personally-addressed post is sent unopened to the addressee.

Chapter 5, Section 1 of the Public Access to Information and Secrecy Act states that public documents received by the university must be registered without delay. In order to comply with this legislation, it is important that all post is opened promptly. This also applies when any employee is absent due to illness, holiday, work travel, or other leaves of absence (See also "Information about managing public documents.") In order to facilitate the duties of the authority regarding the registration of public documents, it is appropriate that each employee give consent to delegate the opening of personally-addressed post to the Registrar.

Employees who do not delegate the opening of personally-addressed post are responsible for ensuring that their post is opened daily and that public documents are forwarded to the Registrar's Office.