Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Lika villkor vid högskolan

Högskolan i Borås arbetar kontinuerligt för ökad mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. Ett av högskolans långsiktiga mål är att värdesätta och tillvarata de kompetenser, kunskaper och erfarenheter som finns hos individer i verksamheten.

Vårt mål är att medarbetare, studenter och sökande ska trivas och känna sig välkomna oavsett kön, könsidentitet, ålder, sexuell läggning, etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning eller eventuell funktionsnedsättning. Det vill säga; lika möjligheter och lika villkor för alla.

Området lika villkor planeras och samordnas inom staben genom en utsedd samordnare. Samordnaren bevakar, initierar och samordnar det högskoleövergripande arbetet i frågor som rör lika villkor. Arbetet utförs i nära samråd med HR och i samverkan med Studentombudsman/Koordinator för studenter med funktionsnedsättning samt samordnare för hållbar utveckling och Studentkåren.

HR ska utföra lönekartläggning inför lönerevision. Var tredje år utformas även handlingsplan för jämställda löner i samband med lönekartläggningen.

För att ta del av de vägledande och styrande dokumenten för arbetet med lika villkor vid lärosätet.