Huvudmeny

Samfinansiering

Förbrukning av medel i projekt med samfinansiering

Samfinansiering kallades tidigare medfinansiering och innebär att interna kontanta medel eller resurser tillförs ett externfinansierat projekt.

Samfinansiering krävs av olika anledningar:

Villkorad – om det i finansiärens utlysning framgår att den sökande organisationen själv måste stå för X % av den totala ansökta budgetens kostnader.

Full kostnadstäckning – om finansiären inte tillåter det påslag för indirekta kostnader som akademin har, vilket innebär att akademin måste samfinansiera mellanskillnaden som krävs för att uppnå full kostnadstäckning. Interna medel som tillförs ett projekt för att täcka kostnader för administration på grund av icke-full kostnadstäckning betraktas som samfinansiering. Även när ett projekts planerade kostnader inte täcks av det erhållna bidraget krävs samfinansiering för att erhålla full kostnadstäckning.

 Samfinansiering är av olika slag:

 Kontant – om samfinansieringen sker genom att kontanta medel i form av anslag tillförs projektet är den att betrakta som kontant.

 In Kind – om finansiären begär en egeninsats i form av t ex arbetad tid eller resurser såsom lokaler och teknisk utrustning. Den kan räknas om till ett värde men redovisas inte i det ekonomiska projektet.

I projekt som är samfinansierade av HB måste en fördelning av förbrukning av medel fastställas i samband med projektupplägg i den ekonomiska projektbeskrivningen. Fördelningen ligger till grund för hur stor andel av projektets kostnader som ”tillhör” de olika finansieringskällorna. Detta påverkar om medel ska periodiseras eller utgöra myndighetskapital.

Fördelningen grundar sig på beslutade externa medel (exklusive medel som transfereras eller vidareförmedlas till annan projektpartner) och budgeterade interna medel för hela projektperioden. Fördelningen kan förändras under projektets löptid om förutsättningarna förändras, t ex genom att det tillkommer finansiering som inte var känd vid projektstart. Om fördelningen förändras under projektperioden slår den nya fördelningen retroaktivt på projektet. (Observera att den retroaktiva fördelningen påverkar periodisering och årets resultat, inte föregående års pålägg etc.). Uppgifter om fördelning av medel ska finnas på den ekonomiska projektbeskrivningen (uppläggningsblanketten) som löpande uppdateras när förändring sker.

Externa medel periodiseras. Samfinansiering i form av anslag utgör ej grund för periodisering utan påverkar myndighetskapitalet.

Samfinansiering ska som regel alltid tillföras projektet genom att anslag bokförs på projektet. Man bör endast göra avsteg från detta om det finns goda anledningar. Undantagsfallet är In Kind där resursen som redovisas finns bokförd någon annanstans i verksamheten och därmed inte bokförs på projektet. Anslag ska tillföras projektet vid projektstart, d v s anslag motsvarande hela projekttidens samfinansiering bokförs på projektet redan vid start för att reservera beloppet då man inte kan veta något om de ekonomiska förutsättningarna för kommande år.


Beslutad av: Linda Sörensen - ekonomichef
Fastställd: 2008-05-29
Reviderad: 2009-01-08, 2015-08-28