Huvudmeny

Kalkyler

Projektkalkyl

Finansiärerna kräver ofta att bidragsmottagaren går in med egen andel finansiering av de stödberättigade kostnaderna i projekten. Men det finns också andra kostnader som inte är stödberättigade av finansiären och som därmed kräver samfinansiering av högskolan, såsom påslag för indirekta kostnader. Detta är viktigt att ha i beaktande för att kunna ta ett väl underbyggt beslut huruvida en ansökan ska lämnas in, samt i den övergripande budgetuppföljningen av verksamheten. Vid projektansökningar, projektupplägg och löpande uppföljning av projekt är det därför viktigt att det finns aktuella projektkalkyler upprättade som visar på den verkliga kostnaden för högskolan för att bedriva det specifika projektet.

I Kostnadskalkyl Doktorand 4 år finns en generaliserad beräkning över kostnaden för utbildning av en doktorand.

Projektkalkyl (excel)

Projektkalkyl förenklad (excel)

Kostnadskalkyl doktorand 4 år (excel)

Efterkalkyl

I samband med projektavslut ska en ekonomisk efterkalkyl upprättas. I efterkalkylen jämförs projektbudgeten med det faktiska utfallet och större avvikelser ska kommenteras. Efterkalkylen utgör en bilaga till projektavslutsblanketten och ska även sparas i projektmappen i den gemensamma projektarean.

Efterkalkyl ska upprättas för samtliga ekonomiska projekt, dvs projekt där den totala finansieringen (inklusive medfinansiering) överstiger 300 tkr.

Beslutet gäller retroaktivt fr. o. m. 1 januari 2009 vilket innebär att efterkalkyler ska finns för samtliga projekt som avslutas under 2009 och framåt.

Efterkalkyl (Excel-fil)

Ekonomichefsbeslut GEA37
Handläggare: Linda Sörensen
Besutad av: Petter Schönborg - dåvarande ekonomichef
Fastställd:2009-08-03

Offertkalkyl uppdragsutbildning

Offertkalkyl uppdragsutbildning (Excelfil)