Huvudmeny

Medlemsavgifter

Om högskolan betalar anställdas medlemsavgifter till ideella organisationer, fack-, intresse- och vetenskapliga sammanslutningar av olika slag så ska den anställde förmånsbeskattas. Detta gäller oavsett om det är för högskolans räkning man väljer/måste vara medlem.

 Huvudregeln är att avdrag inte medges för medlemsavgifter i föreningar och andra sammanslutningar enligt 9 kap. 2§ Inkomstskattelagen. Detta är ingen nyhet men Skatteverket har beslutat att strama upp tillämpning av dessa regler då detta lyftes från rekommendation till meddelande 2009:28:

 Medlemsavgifter i olika yrkes- och branschföreningar eller andra intresseföreningar har inte ansetts som en förmån som kan vara skattefri. Det gäller oavsett om medlemskapet helt är kopplat till tjänsten. Skälet till att det ändå ses som en personlig levnadskostnad för den anställde är det avdragsförbud för medlemsavgifter som gäller enligt IL och som upprätthålls strikt i praxis.”

För att undvika förmånsbeskattning bör berörd kontakta sammanslutning/organisation som medlemskapet berör för att efterlysa om högskolan kan stå som medlem och personen som kontakt eller om de kan tänka sig att avisera en låg medlemsavgift och istället ta en serviceavgift för de sammanlagda tjänsterna som medlemskapet ger.

Det är upp till närmaste chef att avgöra om högskolan ska betala medlemskap.

Om högskolan betalar medlemskapet kommer den anställde att förmånsbeskattas. Kostnaden för individen är avhängig personens totala inkomst. Generellt kan man räkna att individens kostnad blir halva summan av själva medlemskapet vilket dras som skatt. För högskolan innebär detta en ökad kostnad då förmåner belastas med LKP.

Rutin

Om medlemskapet betalas av högskolan via faktura ska kopia på fakturan lämnas till löneadministratör så att förmånsbeskattning kan registreras.

Om medarbetar har ett utlägg ska detta redovisas i Primula Res. Då registreras förmånsbeskattning vid löneberäkningen per automatik.