Huvudmeny

Tidsbegränsade anställningar

Grundregeln är att en anställning gäller tillsvidare utan slutdatum.

Om en anställning ska tidsbegränsas vid Högskolan i Borås får detta endast göras med stöd av: 

Lagen om anställningsskydd (LAS) (extern länk)
Högskolelagen (HL) (extern länk)
Högskoleförordningen (HF) (extern länk) 

I undantagsfall får stöd av Anställningsförordningen användas om det gäller enstaka, kortvariga perioder. 

Anställningsförordningen (AF) (extern länk) 

Vid rekrytering ska hänsyn tas till kompetens och erfarenheter som främjar kvalitet och produktivitet vid högskolan. En tidsbegränsad anställning ska inte förlängas slentrianmässigt. 

Annonsering av tidsbegränsade anställningar

Alla tidsbegränsade anställningar ska utlysas, samma rekryteringsprocess användas som vid rekrytering av tillsvidareanställd personal.

 Detta gäller dock inte anställningar på grund av företrädesrätt till återanställning, höjd sysselsättningsgrad eller omplacering. Kravprofil och befattningsbeskrivning som tagits fram vid inledande av anställning ska styra rekryteringsprocessen och därmed även annonseringen. För tidsbegränsade anställningar upp till sex månader kan en liten rekrytering tillämpas. Lediga anställningar anmäls av ansvarig HR-specialist till Arbetsförmedlingen samt tillser att annons finns tillgänglig på högskolan webb under Lediga anställningar.

Förlängning av tidsbegränsade anställningar

Om en enhet har för avsikt att förlänga en tidsbegränsad anställning ska detta meddelas till berörd HR-specialist i god tid, helst två månader innan anställningen löper ut. Den goda framförhållningen är viktig för att hinna förbereda utlysning av eventuell ny anställningsperiod, beräkna ev. LAS-tid och förbereda anställningsavtal eller för att eventuellt hinna varsla den anställde om det är så att anställningen inte ska förlängas. Sådant varsel och underrättelse till den anställde och till de fackliga organisationerna ska skickas med en månads framförhållning.

Grund för tidsbegränsning

Lagen om Anställningsskydd (LAS) har följande anställningsrunder för tidsbegränsning.

Allmän visstidsanställning

En person kan maximalt vara anställd 24 månader under en femårsperiod på allmän visstidsanställning. Om anställningen överskrider denna tidsgräns övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning. Allmän visstidsanställning innebär att arbetsgivarens skäl till tidsbegränsning inte kan prövas.

Vikariat

Vikariat kan antingen vara för en person eller på vakans. Om en arbetstagare har varit anställd på vikariat mer än 24 månader under de senaste fem åren övergår anställning automatiskt till en tillsvidareanställning.

Provanställning

Provanställning bör användas i normalfallet med prövotid på högst sex månader. En provanställning övergår automatiskt till en tillsvidareanställning efter sex månader om denne inte avbryts innan prövotidens utgång.

Efter 67 års ålder

Person som fyllt 67 år kan anställas på begränsad tid. 

Tidsbegränsade anställningar för undervisande och forskande personal

Utöver de tidsbegränsningsgrunder som stöds av Lagen om anställningsskydd, vilka beskrivs ovan finns också ett antal tidsbegränsningsgrunder för undervisande och forskande personal.

Undervisande personal kan exempelvis anställas på begränsad tid med stöd av Högskoleförordningen som gästprofessor, adjungerad lärare, lärare inom konstnärlig verksamhet eller som biträdande universitetslektor. Detsamma gäller även doktorander, assistenter, amanuenser och kliniska assistenter.

Forskande personal kan ges tidsbegränsad anställning som postdoktor med stöd av centralt kollektivavtal.