Huvudmeny

Utländska medborgare

Information inför rekrytering av personal med utländskt medborgarskap som behöver ansöka om arbetstillstånd eller uppehållstillstånd

Följande information rörande utländska medborgare är hämtad från Migrationsverkets hemsida (extern länk). Ytterligare information om anställning av utländska medborgare finns även i dokumenten:

Vägledning vid anställning av utländska medborgare (pdf) och Rekrytering av personal (pdf). 

HR ska alltid informeras inför rekrytering av utländska personer.

Det är alltid närmaste chef som ansvarar för att ge information till den som sökt anställning om vilka krav som ställs för att erhålla anställning, däribland krav på giltigt uppehålls- och arbetstillstånd.

Medborgare inom EU
EU-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Medborgare inom EU som ska arbeta inom Sverige mer än 3 månader ska registrera uppehållsrätten hos Skatteverket.

Nordiska medborgare
Medborgare i Danmark, Finland, Norge och Island kan bo i Sverige utan några krav på registrering eller uppehållstillstånd. Det räcker med att folkbokföra sig hos Skatteverket.

Schweizisk medborgare
En Schweizisk medborgare behöver inte arbetstillstånd för att arbeta i Sverige men ska ansöka om uppehållstillstånd om han eller hon ska stanna längre än tre månader. En schweizisk medborgare får börja arbeta direkt och behöver inte vänta på att få sitt beslut om uppehållstillstånd.

Medborgare utanför EU/EES och Schweiz
Gäller anställningen en utländsk medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz måste en ansökan om ett arbetstillstånd göras. Ska personen arbeta i Sverige längre än tre månader behövs även ett uppehållstillstånd. Detta måste göras via Migrationsverket innan beslut och anställningsavtal kan utfärdas.

För medborgare i ett land utanför EU finns det dock vissa undantag från kravet på arbetstillstånd;

• student med ett uppehållstillstånd för studier på högskolenivå
• gästforskare som beviljats särskilt uppehållstillstånd för forskning
• EU-medborgare
• har permanent uppehållstillstånd
• asylsökande som är undantagna från kravet på arbetstillstånd (AT-UND)

Vid anställning av de två förstnämnda kategorierna ska kopia på giltigt uppehållstillstånd lämnas till HR.

Arbetstagaren måste ha arbets- och uppehållstillstånd innan de kommer till Sverige och ansöker via ambassaden i sitt hemland.

Tillståndet ansöks elektroniskt på Migrationsverkets webbplats (extern länk) alternativt på en svensk utlandsmyndighet där personen är bosatt.

Till ansökan ska alltid bifogas:

• kopia på pass
• anställningserbjudande (formulär ifyllt av arbetsgivaren, läs arbetsgång nedan)
• kvitto på betald ansökningsavgift

Ta del av handboken Rekrytering av personal (pdf) för mer information om anställning av utländska medborgare.

Uppehållstillstånd för doktorander
Den som vill studera vid universitet eller högskola i Sverige under längre tid än tre månader måste ha uppehållstillstånd. Tillståndet ska vara klart och infört i passet före inresan i Sverige. För studier som pågår längre tid än ett år ges uppehållstillstånd ett år i taget. Därefter ansöks om förlängt uppehållstillstånd. Tillståndet ansöks av personen själv vid svensk ambassad eller svenskt konsultat i hemlandet eller i det land där personen bor permanent.

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander ansöks genom att göra en webbanmälan på migrationsverkets hemsida, migrationsverket.se (extern länk).