Huvudmeny

Föredragning

Vad gäller beslut av styrelsen för högskolan och rektor ska dessa alltid ske efter muntlig föredragning. Övriga beslutsfattare avgör själva om de önskar föredragning innan de fattar beslut. Speciellt i besvärliga eller omfattande ärenden är en föredragning lämplig.

Om så bedöms lämpligt kan flera personer, utöver beslutsfattaren och föredragande, vara närvarande vid föredragningen.

Vid en föredragning ska ärendet presenteras muntligt och kortfattat. I det fall beslutsfattaren har fått ta del av det skriftliga beslutsförslaget innan föredragningen (i första hand styrelser och nämnder) ska föredragande utgå från att beslutsfattaren redan till viss del är insatt i saken.

Föredragningen ska resultera i att beslutsfattaren kan fatta ett korrekt beslut. Föredragningen syftar till att ge beslutsfattaren en redogörelse för det väsentliga i ärendet, vilka regler som är tillämpliga. Argument för och emot ska redovisas samt vilket ställningstagande handläggaren tagit i frågan.