Huvudmeny

Rektor

Rutin vid beslut fattade av rektor

1.

Ärenden som enligt gällande beslutsordningar ska beslutas av rektor - interna beslut, remisser, avtal etc. - ska anmälas i följande formulär. De uppgifter som anges i formuläret ska även framgå i bakgrundstexten i beslutsförslaget. Utöver anmälan via formuläret så ska handläggaren även skicka in det färdiga beslutsförslaget till rb-mote@hb.se.

Beslutshandling utformas enligt mall efter färdig beredning Mall - rektorsbeslut (Word-fil).

Beslutshandlingen och eventuella bilagor ska skrivas ut enkelsidigt (krav från Riksarkivet).

Utöver detta har handläggaren att se till att registraturet har handlingarna i elektronisk form (wordfil omvandlat i pdf-format).  Genom detta kommer det att finnas möjlighet att kopiera text direkt från dokument som finns inlagda i FINN/W3D3.

2.

Som huvudregel fattar rektor beslut vid bestämda beslutsmöten (RB) varannan måndag (ojämna veckor) kl 13:00. För tider, se Rektors beslutsmöte.

3.

Beslutshandlingen skickas via e-post till rb-mote@hb.se senast kl. 8:00 tisdagen innan det RB man önskar föredra ärendet vid.

4.

Kontroll av beslutet görs av högskolans förvaltningsjurist på uppdrag av högskoledirektören enligt följande:

  • Huruvida rektor är rätt beslutsfattare
  • Formell kontroll av beslutets utformning (att den följer angiven mall)
  • Hur beredningen skett (att relevanta synpunkter samt samråd skett)

5.

Handläggaren ansvarar för att begärda kompletteringar i beslutet vidtas med anledning av kontrollen.

6.

Efter att handläggaren fått klartecken om att beslutet kan tas upp på RB, ansvarar handläggaren för att föredragande vid RB har med sig en komplett beslutshandling för underskrift till mötet.

7.

Vid RB ska ärendet föredras muntligt, kort och koncist för rektor. Efter fattat beslut ska handlingen vara underskriven av både rektor och föredragande.

8.

Handläggaren ansvarar för att underskriven beslutshandling lämnas till registraturet senast påföljande arbetsdag tillsammans med övriga för akten relevanta handlingar. För mer information, se arkivering

9.

Registraturet ansvarar för expediering av beslutet internt inom högskolan. Expediering externt ansvarar handläggaren för. Se expediering.