Introduktion av personal

Genom att introducera alla nyanställda så snabbt som möjligt i vår organisation och arbetssätt skapar det ett första steg för detta. Det är också av stor betydelse av hur vi uppfattas som arbetsgivare och arbetsplats. Ett varmt välkomnande och en genomtänkt introduktion gör att den anställde känner sig viktig och behövd och skapar förutsättningar för att den anställde snabbare ska komma in i sitt arbete.

Introduktionen ska anpassas till den nyanställdes behov. Upplägg och innehåll för introduktionen varierar bland annat beroende på vem den nyanställde är samt vilka arbetsuppgifter som han eller hon är anställd för att utföra. Närmaste chef är ansvarig för att den nyanställde introduceras i sitt nya arbete.
Inför anställningen skickar HR ihop med anställningsavtal ett välkomstkit med inledande anställningsinformation till en nyanställde. 

Checklista för introduktion finns i Blankettarkivet.

Målsättning och syfte

Introduktionen ska syfta till att den nyanställde ska få en heltäckande bild av sin nya arbetsplats och ska känna sig väl mottagen så att anställningen blir värdefull både för den enskilde och för högskolan.

Målsättningen är att Högskolan i Borås anställda ska:

 • vara väl förtrogna med sin arbetsplats organisation och lokaler
 • vara väl förtrogna med de styrdokument och det regelverk som råder såväl centralt som lokalt
 • ha förmåga att använda den IT-teknik som finns tillgänglig som verktyg för sin yrkesutövning
 • ha kunskap om de personaladministrativa rutiner som gäller vid HB
 • i tillämpliga delar använda de personaladministrativa verktygen
 • ha relevanta verktyg för sin yrkesutövning såväl administrativa som pedagogiska

Tidsbegränsat anställd personal

Det är oerhört viktigt att även tidsbegränsat anställd personal blir väl introducerad i vår verksamhet. När det gäller timanställda som återkommer flera gånger kan de behöva få introduktion flera gånger.

Närmaste chef ansvarar för att en lokal introduktion genomförs enligt checklista.

Gemensam introduktionsdag

Utöver den lokala introduktionen ska högskolan två gånger per år anordna en gemensam introduktionsdag för alla nyanställda. Det kan röra sig om en heldag alternativt två halvdagar. Under den gemensamma introduktionen ska följande punkter behandlas:

 • Presentation av högskolan
 • Vad det innebär att vara statsanställd
 • Hur högskolan styrs
 • Anställningsinformation
 • Presentation av olika aktörer inom högskolan såsom biblioteket och studentkåren
 • Facklig information och information om arbetsmiljöarbetet och skyddsombuden
 • Högskolans miljöledningssystem och integrationen av hållbar utveckling i verksamheten
 • Personalföreningar
 • Visning av IT-stödsystem såsom Primula och GroupWise

HR ansvarar för genomförandet av den gemensamma introduktionsdagen. Alla nyanställda får en personlig inbjudan och chefer informeras om när nästa introduktionsdag är planerad. I samband med dagen görs en närvarokontroll.

Uppföljning

Den nyanställdes chef ska hålla ett enskilt samtal med den nya medarbetaren för att följa upp hur arbetet går och ge personen feedback på det som han/hon har presterat. I samtalet planeras också för det kommande året.

För att få en uppfattning av hur den nye medarbetaren upplevt sin introduktion finns ett frågeformulär att fylla i. Ifyllt formulär skickas till HR.

Ungefär en vecka efter genomförd introduktionsdag skickas en utvärdering till alla deltagare för att synpunkter på innehåll och förslag på förbättringar till kommande dagar.