Huvudmeny

Introduktion av chefer

Introduktionen syftar till att snabbt stärka nyblivna chefer i sin roll och att de får stor insikt i det arbetsgivaransvar som ligger inom deras ansvarsområde.

För att våra chefer ska kunna bedriva gott ledarskap ska vi tillse att:

  • våra chefer ska vara väl förtrogna med högskolans organisation och beslutsvägar
  • de ska ha god insikt i de styrdokument och det regelverk som råder såväl centralt som lokalt
  • de ska ha tillgång till alla de verktyg som krävs för att utföra chefskap

Möte med rektor och prorektor

Som akademichef/enhetschef ingår man som närmaste medarbetare till rektor och ingår även i högskolans ledningsgrupp. Mötet med rektor är viktigt för att lägga grund för ett gott och nära samarbete. I samtal med rektor diskuteras det akademiska ledarskapet, rektors förväntningar på akademichefen/enhetschefen samt det gemensamma framtida samarbetet. Prorektor beskriver sitt uppdrag och sina ansvarsområden.

Förvaltningschef och jurist

De går igenom Organisations-, besluts- och delegationsordningen (SOB, ROB), ärendegång samt arbetsgivarrollen/myndighetsföreträdaren. Förvaltningschefen pratar också om rollen som akademichef samt de olika rollerna som företrädare i olika råd, nämnder och grupper.

Ekonomichef och verksamhetscontroller

En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet bygger på förståelse av hur ekonomifrågor bedrivs på myndigheten. Den nyanställde får en genomgång av högskolans ekonomistyrning, budgetarbete, hur verksamhetsplaner skrivs, årscykel för ekonomiarbetet etc.

HR-chef

I personalansvar ingår många olika moment. Här får chefen en genomgång i anställningsvillkor, olika policydokument, olika processer gällande personalansvaret, MBL- förhandlingar etc. Den anställde får också en genomgång hur vi arbetar med arbetsmiljöfrågor på myndigheten. I samband med detta träffar de också, för enheten utsedd HR-specialist och löneadministratör.

Kommunikationschef

På avdelningen Kommunikation ger de information om högskolans grafiska profil, kommunikationsplan, kriskommunikation, pressbearbetning samt hur avdelningen arbetar med studentrekrytering.

Utbildningsstöd

De går igenom hur Högskolan i Borås arbetar med antagning, examen, internationaliseringsfrågor, LADOK m.m.

IT

Som myndighet är det av största vikt att upprätthålla säkerhet i sin informationshantering, chefen får en genomgång av högskolans ledningssystem för informationssäkerhet. Dessutom ges information om hantering och inköp av IT-utrustning samt genomgång av avdelningens övriga tjänster.

Arkiv och registratur

En viktig förutsättning i dokumenthantering är att förstå flödet och vilka regler som gäller för detta på en offentlig myndighet. Här får chefen en inblick i vårt ärendehanteringssystem, vad är en offentlig handling och vad är det som skall diarieföras m m.

Studentkåren

Studentkårens ordförande berättar om hur de arbetar. De ger också en bild av de olika studentföreningarna, vilka olika aktiviteter som bedrivs samt hur de ser på samverkan mellan studenterna och personal

Fackliga organisationerna samt skyddsombud

God samverkan skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö. De fackliga företrädarna får beskriva sitt arbete och berätta om hur de ser på samverkan på högskolan. De får tala om sina förväntningar om fackligt arbete och samverkan. Skyddsombuden informerar om aktuella frågeställningar inom arbetsmiljön samt förväntningar på samarbetet på institutionen/enheten.

Akademierna

För att få en bild av de olika akademiernas arbete bör det även bokas möte med respektive akademiledning för att få en närmare inblick i respektive akademis arbete och mål. Detta kan varvas med de övriga momenten i introduktionen.