Ansökningsprocesser för de vanligaste finansiärerna

Dessa finansiärer är Formas, Forte, Vetenskapsrådet, Skolforskningsinstitutet, KK-stiftelsen, Vinnova samt Västra Götalandsregionen (VGR) samt EU.

Rutiner för externfinansierade projekt

För att säkerställa att projekt administreras på ett korrekt sätt i såväl ansökningsfas som under genomförandet finns administrativa rutinbeskrivningar framtagna.

Läs mer om administrativ rutin för externfinansierade projekt samt administrativ rutin för projekt finansierade genom EU:s ramprogram.