Huvudmeny

EU – övriga program 

På denna sida listas EU:s övriga program och samarbeten för forskning.

Ett axplock av EU-forskningsprogram som är relevanta för HB:s profilområden.

ERA-NET – European Research Area - Network

European Research Areas logotypeEU-kommissionen har med ERA-NET skapat ett instrument för samverkan med forskningsfinansiärer i andra EU-länder. Syftet är att stärka europeisk FoU-samverkan och att på lång sikt öppna upp nationella program för deltagande av forskare från andra länder och därigenom bidra till rationalisering av FoU-insatser inom Europa.

För att sprida information om ERA-NET har det inrättats så kallade National Contact Points (NCPs) i hela Europa. Sveriges två NCP (National Contact Points) för ERA-NET finns på Vinnova (extern länk) och på Vetenskapsrådet (extern länk).

EUREKA

Eurekas logotypeEUREKA är ett samarbetsnätverk med 39 medlemsländer i Europa som har skapats för att främja samarbete mellan företag och forskare när det gäller marknadsnära forskning och teknisk utveckling. I projekten samarbetar såväl små som stora företag, institutioner och myndigheter från minst två medlemsländer. Det är deltagarna själva som initierar och utformar samarbetet.

EUREKA är inte en projektfinansierande organisation. Principen är att respektive deltagare själv finansierar sin del, ev. med hjälp av respektive lands nationella stödmöjligheter. Det finns två typer av EUREKA-projekt individuella projekt och s.k. klusterprojekt.

Vinnova (extern länk) är svensk samordnare och svarar för det nationella EUREKA-kontoret.

Eurostars

Eurostars logotypeEurostars är ett EUREKA-program för forskningskompetenta små och medelstora företag, SMF (SME), och genomförs i samarbete med EU-kommissionen. Eurostars stödjer marknadsnära FoU-projekt med aktörer från minst två anslutna länder. Projektet ska leda till marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst som bygger på innovativ teknik. Vidare krävs att ett forskande SMF tar på sig projektledarrollen och i egen regi eller tillsammans med andra forskande SMF står för verksamhet motsvarande minst halva projektkostnaden. Storföretag, universitet och institut har även möjlighet att medverka i projekten.

Ansökningar till Eurostars utvärderas av en oberoende internationell expertpanel. Ansökningar kan skickas in kontinuerligt och inkomna ansökningar utvärderas vid två tillfällen per år.

Vinnova (extern länk) är koordinator i Sverige och medfinansiär för svenska projekt.

ESF - European Science Foundation

ESF är en europeisk samarbetsorganisation och ett forum för informationsutbyte och forskningspolitiska diskussioner. ESF beviljar bidrag för olika former av forskningssamverkan samt tar fram rekommendationer och gör utredningar av forskningspolitisk natur.

Vetenskapsrådet (extern länk) är en av fyra svenska medlemsorganisationer och den som koordinerar det svenska deltagandet. Övriga svenska medlemsorganisationer är Formas, FAS, KVA, Vitterhetsakademien samt Vinnova.

ESF initierar forskningssamarbete inom olika områden och samordnar ett antal forskarnätverk av olika slag., t.ex. Exploratory Workshops (extern länk) och COST (se nedan).

COST

COST står för "European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research" och är ett europeiskt samarbetsprogram för såväl teknisk som samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning. COST syftar till att organisera och samordna FoU-projekt vid universitet, institut och industrier i Europa så att de nationella resurserna utnyttjas mer effektivt. Man kan säga att COST är ett långsiktigt planerat ”preparandprogram” (3-4 år) med klara syften att bygga upp sin ansökan inom FP7 eller annat EU-forskningsprogram. Detta innebär att COST ej förfogar över forskningspengar men däremot nätverkspengar, dvs. finansiering av resor, workshops, nätverksuppbygganden, etc.

Vinnova - samordnar det svenska COST-deltagandet och är nationell koordinator (NCC).

JTI (Joint Technology Initiatives) och Teknikplattformar

Eniacs logotypeTeknikplattformar är stora strategiska samarbeten som ska fokusera och kraftsamla Europas resurser på viktiga industriella områden. Varje plattform ska samla olika aktörer - företag, forskningsorganisationer, myndigheter, konsumenter m.fl. - med syftet att samarbeta kring och ta fram gemensamma forskningsstrategier.

Sex plattformar har utsetts till Joint Technology Initiatives (JTI) och påbörjade sitt arbete under 2008.