Huvudmeny

Nationell finansiering

Här finner du en lista över statliga forskningsråd, regionala och lokala stiftelser samt övriga stiftelser och fonder.

Statliga forskningsråd

Energimyndigheten

Energimyndigheten stöttar forskning och utveckling för ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi.
energimyndigheten.se (extern länk)

FORTE

FORTE initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.
forte.se (extern länk)

FORMAS

Formas stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Formas främjar en ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling i samhället, mång- och tvärvetenskaplig forskning samt internationellt forskningssamarbete.
formas.se (extern länk)

Naturvårdsverket

Finansierar forskning till stöd för arbetet med miljökvalitetsmålen, miljöbalken och Sveriges arbete med internationella miljökonventioner.
naturvardsverket.se (extern länk)

Vetenskapsrådet

Fördelar stöd till svensk grundforskning med sikte på högsta vetenskapliga kvalitet och förnyelse. Huvuddelen av forskningsstödet går till projekt som initierats av forskarna själva.
vr.se (extern länk)

VINNOVA

För innovationer kopplade till forskning och utveckling - det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas.
vinnova.se (extern länk)

Regionala/lokala stiftelser

VGR

Västra Götalandsregionen arbetar för att utveckla starka forsknings- och innovationsmiljöer i Västra Götaland samt att öka västsvenskt deltagande i nationella och europeiska forskningsprogram.
vgr.se (extern länk)

Sparkbanksstiftelsen Sjuhärad

Stiftelsen delar varje år ut bidrag till forskning/utbildning, näringsliv, kultur och idrott i kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås stad.
sbssjuharad.se (extern länk)

Gunnar Ivarsons stiftelse

Stiftelsen har som huvudsakligt ändamål att ekonomiskt stödja utvecklings- och forskningsprojekt som verkar för ett miljömässigt-, socialt- och ekonomiskt hållbart samhällsbyggande.
gistiftelse.se (extern länk)

Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas.
familjenkampradsstiftelse.se (extern länk)

Stiftelser & fonder

AFA Försäkringar

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa för 150 miljoner varje år, till nytta för arbetslivet.
afaforsakring.se/forskning (extern länk)

Allmänna arvsfonden

För utveckling av verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionshinder.
arvsfonden.se (extern länk)

Astma- och Allergiförbundet

För forskning som vill främja en förbättrad hälsa och livskvalitet hos människor med allergi och annan överkänslighet.
astmaoallergiforbundet.se (extern länk)

Axel och Margaret Ax:son Johnson Foundation

Syftet är att underlätta forskning generellt, och framförallt konst och samhällsvetenskaplig forskning.
axsonjohnsonfoundation.org (extern länk)

Brottsofferfonden

Medel för brottsofferinriktade projekt och verksamheter.
brottsoffermyndigheten.se (extern länk)

Cancerfonden

Medel för driftskostnader, anställande av personal, forskarmånader som avser att bereda möjlighet till forskningsledighet, att främja cancerforskningen genom att rekrytera yngre forskare till området, samt för kongress och resa.
cancerfonden.se (extern länk)

Carnegiestiftelsen

För vetenskaplig forskning samt sådan undervisning och utbildning som kan vara av betydelse för räddande av människoliv i samband med olyckshändelser.
carnegiestiftelsen.se (extern länk)

Centrum för idrottsforskning

Stödjer idrottsforskare genom att fördela forskningsmedel.
gih.se (extern länk)

Europeiska socialfonden i Sverige

Programmet ska verka för regional konkurrenskraft, för sysselsättning och mot utslagning.
esf.se (extern länk)

Handelsbankens forskningsstiftelser

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse.
Stödjer samhällsvetenskaplig forskning inom främst ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonometri.
forskningsstiftelserna.handelsbanken.se (extern länk)

Hjärt-och lungfonden

Hög vetenskaplig kvalité, trovärdighet och seriositet är de ledord Hjärt-Lungfondens Forskningsråd arbetar efter när de bedömer de ansökningar som kommer in till oss från forskare runt om i landet.
hjart-lungfonden.se (extern länk)

Hörselforskningsfonden

Stödjer medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning kring hörselskadade och hörselskadades situation.
horselforskningsfonden.se (extern länk)

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Myndighet som förutom ordinarie verksamhet finansierar viss forskning om arbetsmarknaden.
ifau.se (extern länk)

Jerringfonden

Delar ut anslag, stipendier och forskningspengar till hjälp för barn och ungdomar med kroniska sjukdomar och funktionshinder.
jerringfonden.org (extern länk)

Lars Erik Lundbergs stiftelser

Stöder projekt som förenar tekniska/naturvetenskapliga och ekonomiska ansatser i företag. Primärt inom byggsektorn.
lundbergsstiftelserna.se (extern länk)

Lars Salvius-föreningen

Bidrag avsedda att användas för projektverksamhet som är av värde för utgivning och spridning av vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur. Projektbidragens storlek är vanligen 25 000-75 000 kr.
bonuspresskopia.se (extern länk)

KK-stiftelsen

KK-stiftelsen vill stärka svensk forskning och öka kontakten mellan högskola och näringsliv.
kks.se (extern länk)

Konkurrensverket

Bidrar till att den svenska forskningen på konkurrens- och upphandlingsområdet utvecklas.
kkv.se (extern länk)

Kungl. Vitterhetsakademien

För att främja forskning och annan verksamhet inom humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner samt kulturmiljövård.
vitterhetsakad.se (extern länk)

Magn. Bergvalls Stiftelse

Främjar vetenskaplig forskning genom anslag till svenska vetenskapsmän samt svenska vetenskapliga och kulturella institutioner.
magnbergvallsstiftelse.nu (extern länk)

Mistra

Ett Mistra-program ska bidra till att lösa viktiga miljöproblem. Forskarna i programmet har därför en ständig och nära dialog med praktiker från svenska företag, myndigheter, lagstiftare, internationella förhandlare och frivilligorganisationer för att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning för en hållbar utveckling.
mistra.org (extern länk)

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.
msb.se (extern länk)

Nordiska Afrikainstitutet

Främjar studier och forskning om det moderna Afrika och Afrika-relaterade frågor i Norden och Afrika.
nai.uu.se/research (extern länk)

Ridderstads Stiftelse

Stöd för pressforskning med historiskt perspektiv, reklamhistoria samt den grafiska teknikens och bokhantverkets historia.
ridderstadsstiftelse.se (extern länk)

Riksantikvarieämbetet

För forskningsprojekt som kan tillföra intressanta, men inom forskningen tidigare oprövade perspektiv på kulturmiljöarbetet.
raa.se (extern länk)

Riksbankens Jubileumsfond, stiftelsen

Stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap inklusive teologi och juridik.
rj.se (extern länk)

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation SJSF

Stöd till forskning, utveckling och utbildning.
sjsf.se (extern länk)

SIDA

Stödjer regionala forskningsnätverk som stärker den nationella forskningskapaciteten, samt stöd till forskare vid svenska institutioner för forskning om utvecklingsfrågor.
sida.se (extern länk)

Stiftelsen Bankforskningsinstitutet

Stödjer vetenskaplig forskning om finansiella institutioner och marknader.
hhs.se (extern länk)

Stiftelsen Futura

Stödjer studier där de långsiktiga konsekvenserna för människa och miljö beaktas.
futura.org.se (extern länk)

Stiftelsen för Strategisk Forskning

SSF ska stödja forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Den stödda forskningen ska hålla högsta möjliga kvalitet, men också kunna nyttiggöras inom svensk industri och samhället i övrigt.
stratresearch.se (extern länk)

Stiftelsen för Internetinfrastruktur - .SE

Stödjer Internetutvecklingen i Sverige genom Internetfonden.
iis.se (extern länk)

Stiftelsen Lars Hiertas minne

Stipendier från 5000-50000 kr kan sökas. Finansieringen bör avse omkostnader för projektets genomförande.
larshiertasminne.se (extern länk)

Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Fonden skall främja humanistiska vetenskaper, teologi och juridik samt naturvetenskaper - inbegripet medicin.
langmanska.se (extern länk)

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

Syftet är att göra det möjligt för svensk högre utbildning och forskning att vidga sitt internationella kontaktnät.
stint.se (extern länk)

Sweden Japan Foundation

Stipendier för forskning på högskolenivå i Japan.
swedenjapan.se (extern länk)

Svea Bredals fond

Fondens syfte är att ge bidrag till biblioteksforskning om bibliotekens verksamhet och funktioner. Fonden utdelas en gång om året årligen. Ansökan sker på särskild ansökningsblankett. Ansökningsblankett (pdf).

Svenska Institutet

Erbjuder både individuella forskare och institutioner att söka stöd för institutionellt samarbete, främst avseende utbyte på universitets-/högskolenivå.
si.se (extern länk)

Sverige-Amerika Stiftelsen

Möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA.
sweamfo.se (extern länk)

Sveriges geologiska undersökning

Stöd till geovetenskaplig forskning.
sgu.se (extern länk)

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser

Främjar vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.
torstensoderbergsstiftelse.se (extern länk)

Wahlgrenska stiftelsen

Ändamålet är att stödja medieutvecklingen genom att lämna bidrag till medieforskning, främst i form av anslag till projekt eller individuella stipendier.
wahlgrenska.stiftelsen.sydsvenskan.se (extern länk)

Wallenbergs Stiftelserna

Wallenbergstiftelserna omfattar totalt 15 allmännyttiga stiftelser som grundats och vars kapital donerats av - eller bildats genom insamling till hedrande av - medlemmar i familjen Wallenberg.
wallenberg.org (extern länk)

Wenner-Gren stiftelserna

Utdelning av stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige.
swgc.org (extern länk)

Åke Wibergs stiftelse

Stiftelsen ger anslag till vetenskaplig forskning och till vård och utbildning av barn och ungdom. Av hävd har Stiftelsen framför allt stött medicinsk forskning men även forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.
ake-wiberg.se (extern länk)

Ångpanneföreningens forskningsstiftelse

Verkar för forskning och teknisk utveckling, främst inom områdena energi, miljö, säkerhet, skogsindustriella processer och produkter samt andra material.
aforsk.se (extern länk)