Huvudmeny

Nätverk

Här presenteras ett antal nätverk och kontaktpersoner som kan leda till företagskontakter och samarbetspartners. Observera att det handlar om nätverk där Högskolan i Borås är officiell partner och att vi på så sätt har större möjligheter att ta del av information och skapa nya samarbetspartners.

Internationella nätverk och organisationer

iSchools

iSchools är ett konsortium av informationsskolor som brinner för att utveckla informationsfältet.De här skolorna, universiteten och avdelningarna har nyligen skapats eller utvecklats från program som tidigare specialiserat sig på områden som IT, biblioteksforskning, Information Management med mera. Medan varje iSchool har sina egna styrkor och specialisering, så delar man med sig av denna kunskap för att tillsammans bygga ett starkt intresse genom bryggor och nätverk mellan Information, människor och teknologi.

iSchools vision

iSchools upplägg vill maximera synlighet och inflytandet av sina medlemmar och deras tvärvetenskapliga approach för att stärka information och teknologi, samt optimera människans potential. iSchool ser en framtid där deras vision har spridit sig runt om i världen och att informationsfältet blir en självklarhet när man pratar om skapandet av nya innovativa system, designar informationslösningar som stärker individer, organisationer och samhället i stort. iSchools-kandidater kommer att fylla personalen och ledarskapsbehoven hos organisationer av alla slag och storlekar; och våra forskningsområden vill attrahera ett starkt stöd och ha en grundlig påverkan på samhället och på utformningen av nya regelformuleringar på en internationell nivå.

Läs mer om iSchools (extern webbplats)
Kontaktperson vid Högskolan i Borås:Ann-Sofie Axelsson

Vad är nyttan för forskaren?

"Bibliotekshögskolans medlemskap i iSchool-organisationen ger forskaren eller forskargruppen vid HB en självklar ingång och tillgång till över 80 lärosäten världen över med informationsvetenskaplig såväl som datavetenskaplig inriktning. iSchool erbjuder självklara träffpunkter såsom den årliga konferensen iConference och redan etablerade kontakter med en rad andra iSchools världen över som, vid intresse, kan utnyttjas och utvecklas ytterligare. Ett iSchool-medlemskap är en kvalitetsmarkör som säkerställer att forskningen vid lärosätena håller en såväl hög kvalitativ nivå som en tillfredsställande kvantitativ volym. En databas med lärosätenas forskningskompetenser och utbildningsprogram är under utbyggnad för att möjliggöra snabbare, enklare och mer träffsäkra sökningar efter partnerinstitutioner för projekt eller lärar- eller studentutbyten inom våra utbildningar."

Nationella nätverk och organisationer

ITSMF- IT service & management forum

itSMF arbetar för bättre standarder och best practices inom IT Service Management. Vi jobbar även med att befrämja kontakter mellan våra medlemmar för erfarenhetsutbyte. Främst genom frukost- lunchmöten och konferenser.

Läs mer om ITSMF (extern webbplats)
Kontaktperson vid Högskolan i Borås: Hannes Göbel

Vad är nyttan för forskaren

”HB är med i itSMF eftersom vi har en forskargrupp (InnovationLab) som bland annat studerar ITSM-frågor. Att vara medlemmar i föreningen är viktigt för oss eftersom det ger oss en god inblick i ITSM-fältet (tex trender). HB får också tillgång till ett mycket stort kontaktnät som vi kan använda för att skapa relationer med företag och kommuner (som ofta leder till ansökningar). itSMF är också vår samarbetspartner i vår årliga ITSM-konferens i Borås (red. anm. 25 september 2018) som drar deltagare främst från företag. Genom itSMF får vi också möjlighet att sprida forskningsresultat till praktiken. Avslutningsvis får vi tillgång till material (olika digitala tidskrifter).”

Include

Include är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering inom högre utbildning. Nätverkets syfte är att stärka kunskapen om breddad rekrytering, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering. Include vill ge exempel på evidensbaserade metoder och bra modeller för utvärdering samt att vara en samlande kraft för dem som arbetar med frågor kring breddad rekrytering inom högre utbildning i Sverige.

Läs mer om Include (extern webbplats)
Kontaktperson vid Högskolan i Borås: Lars-Gunnar Forslund

Vad är nyttan för forskaren?

"Include erbjuder genom nätverksträffar, nyhetsbrev och konferenser möjlighet för lärare och forskare att diskutera praktiska utmaningar vid lärosätena och aktuell forskning med koppling till högre utbildnings samhällsansvar för social mobilitet, integration och likabehandling. Nätverket prioriterar att sprida beprövade (och beforskade) metoder för att utveckla en inkluderande högre utbildning. För forskaren ger nätverket möjlighet att:
· Möta praktiker som hanterar de samhällsutmaningar som klassklyftor och segregation skapar.
· Lära om samverkan kring samhällsutmaningar inom utbildning med aktörer från HE-sektor såväl som kommun och frivilligsektor.
· Ta in aktuella frågeställningar kopplade till reella utmaningar för högre utbildning, segregation och social mobilitet.
· Hitta samverkanspartners
· Hitta partners för forskning och forskningsprojekt
· Plattform för att sprida egen forskning och forskningsresultat”

Industriell Dynamik

Industriell Dynamik är en långsiktig verksamhet som finansieras av Västra Götalandsregionen och EUs regionalfonder. Syftet är att ge företagen enkel tillgång till kvalificerad experthjälp.

Läs mer om Industriell Dynamik (extern webbplats)
Kontaktperson vid Högskolan i Borås: Jan Tengwall

Vad är nyttan för forskaren?

”Industriell Dynamik består av en mängd företag och science parks där man känner de lokala industriföretagen på pulsen. Företagen har titt som tätt behov av forskning och ser gärna fler samarbeten med HB. Företagsfokus är främst på företag med tydlig koppling till den regionala industrin. Forskare får även tillgång till medel genom att träffa företag i regionen och diskutera projektförslag.”

Reväst

Reväst är ett informationsforum och kontaktnät för regional forskning både inom och utanför Västsverige. Nätverket arrangerar återkommande seminarer kring olika teman där grundanslaget är av regional betydelse men där grunden är regional och nationell forskning.

Läs mer om Reväst (extern webbplats)

Vad är nyttan för forskaren?

”Den som vill genomföra ett seminarium baserat på sin egen forskning, om den ligger inom ett relevant tema vilket kan vara brett, riktat till andra forskare men också till regionala och kommunala politiker och tjänstemän har goda möjligheter att kunna presentera resultat inför en publik. Högskolan i Borås kan gott vara värd för ett sådant seminarium men även andra lärosäten i regionen har hyst seminarier. Se det som en publicering inom ramen för omvärldssamverkan.”

SAFER -  Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

SAFER:s vision är att vara ett nav med internationell dragkraft för forskning om fordons- och trafiksäkerhet i verklig trafikmiljö. SAFER fungerar som en bred plattform för multidisciplinär forskning, där intressenter från olika delar av samhället kan samverka. Verksamheten ska bidra med nya säkerhetssystem och lösningar för att eliminera antalet döda och svårt skadade i trafiken. Vidare ska den öka konkurrenskraften hos de ingående organisationerna och dessa såväl som akademin ska uppvisa excellence inom området.
Chalmers är värd för centrumet och övriga 31 parter kommer från akademi, institut, näringsliv och myndigheter. SAFER grundades 2006 och är baserat i Lindholmen Science Park i Göteborg. SAFER utför gränslös forskning för att rädda liv!

Läs mer om SAFER (extern webbplats)
Kontaktperson vid Högskolan i Borås: Jan Tengwall/Leif Sandsjö

Vad är nyttan för forskaren?

”SAFER:s områden fokuserar på:

  • Human body protection
  • Systems for accident prevention
  • Post-crash safety
  • Real-world performance evaluation
  • Road user behavior

Inom varje fokusområde deltar en mängd medlemsföretag och forskare för att tillsammans hitta intressanta och lämpliga projekt.”

CLOSER

CLOSER är en nationell och neutral arena för samverkan inom transporteffektivitet. Med transporteffektivitet menar vi: så effektiva transporter och så effektiv logistik som möjligt utifrån både resurs-, energi-, miljö- och ekonomiskt perspektiv för att åstadkomma ökad hållbarhet, tillväxt och konkurrensförmåga.
Vi samlar akademi, näringsliv och myndigheter till nya samarbeten och projekt för att utveckla och sprida kunskap om hur transporter kan göras mer effektiva.
 Tillsammans med våra partners kan vi fånga upp behov och idéer hos företag och myndigheter som kan leda till demonstrationsprojekt. Det möjliggör nya, innovativa produkter och lösningar som både hjälper transportbranschen och bidrar till ökad hållbarhet. Vi bidrar även till att forskning kommer till nytta för både företag och samhället.

Läs mer om CLOSER (Extern webbplats)
Kontaktperson vid Högskolan i Borås: Daniel Ekwall

Vad är nyttan för forskaren?

”Fördelen med att vara med i ett nätverk som CLOSER är att vi automatiskt blir inbjudna till workshops inom områden som HCT, City logistics och transporteffektivitet. Områden som vi är aktiva inom, med åtminstone något ex-jobb varje år. Vidare så deltar vi i nätverksmöten utan för workshopstrukturen inom ramen för CLOSER. Slutligen så ger medverkan en förhöjd möjlighet att bli medbjuden i projektansökningar, när existerande forskningskompetens på HB är efterfrågad.”

E-handelsstaden

Boråsregionen har en stark tradition inom detaljhandel och som Nordens ledande område inom distanshandel. Vi har byggt upp en kompetens inom logistik och en välutvecklad infrastruktur som ger oss en fördel jämfört med andra, och som utgör grunden för en framgångsrik digital handel. Men det som verkligen gör regionen unik är människorna. Här kryllar det av erfarna entreprenörer som har viljan att förverkliga sina visioner och stora idéer. Med en gemensam syn och ett engagemang för Boråsregionen har det gett upphov till föreningen E-handelsstaden Borås.
E-handelsstaden Borås startades 2014 som en ideell förening på initiativ av tre drivna e-handelsknallar ifrån Borås och redan då togs de första initiativen till de populära frukostmötena. Året efter; 2015 gick föreningen över till en ekonomisk förening och visionen om att befästa Borås som Nordens självklara handelsnav sattes. En vision som föreningen tillsammans med sina medlemsföretag jobbar mot dagligen för att uppnå!
Föreningens målsättning är att utveckla regionens position som ett modernt handelsområde in i framtiden och skapa möjligheter till investeringar, etableringar och tillväxt.
E-handelsstaden Borås är en plattform med stort samspel mellan näringslivet, Borås Stad, Högskolan i Borås och övriga utbildningsaktörer. Vår vision är att Boråsregionen ska bli Nordens självklara handelsnav!

Läs mer om E-handelsstaden (extern webbplats)
Kontaktperson vid Högskolan i Borås: Mikael Löfström

Medtech West

MedTech West is a network and collaborative platform for research, education, development and evaluation of new biomedical concepts and technologies. We initiate, facilitate and promote increased research collaboration between the health care sector, industry and academia. Our focus is on addressing actual clinical needs in collaboration with relevant clinical staff.

Läs mer om Medtech West (extern webbplats)
Kontaktperson vid Högskolan i Borås: Leif Sandsjö

Vad är nyttan för forskaren?

”Medtech West är en samarbetsform mellan HB, GU, Chalmers och VGR där man tar fram initiativ och stödjer nya initiativ inom medicinteknik. Inga initiativ påbörjas utan att en industriell part är del av projektet.”

Venture Cup

Är du redo för att starta bolag? Eller har du en idé och önskar feedback? Då har du kommit rätt! Vi är Venture Cup – tävlingen för morgondagens entreprenörer. Sedan 1998 har vi hjälpt tiotusentals entreprenörer och bidragit till att fler än 15 000 affärsplaner har skrivits. Vi är tävlingen där din idé blir till affär.
Det går att anmäla sig till våra olika tävlingsmoment så gott som året om. Du kan vinna 500 000 kronor genom att pitcha din idé och skriva en affärsplan. Utöver vinstchansen är det en fantastisk möjlighet att träffa intressanta personer och bygga nätverk, marknadsföringsmöjligheter och publicitet.

Läs mer om Venture Cup (extern webbplats)

Kontaktperson vid Högskolan i Borås: Jan Tengwall

Vad är nyttan för forskaren?

"Den forskare som vill starta ett företag eller pröva en affärsidé baserat på ett forskningsresultat kan utnyttja affärsidétävlingen Venture Cup. Den nya formen av tävling ger utrymme för redan etablerade start ups under våren och nya idéer under hösten. I flera fall är det forskarens resultat som ligger bakom tävlingsbidrag men utförandet kan ske genom t ex en grupp studenter. Här finns möjligheter till korskopplingar till Drivhuset och till Inkubatorn i Borås.”

Innovationsplattformen Borås

Plattformen har möjlighet att ge stöd till aktörer som vill gå vidare med en ny projektidé som handlar om innovation inom hållbar stadsutveckling. Det kan handla om att hitta rätt kompetens och samarbetspartners*, få hjälp med politisk förankring eller att få information om vilka projekt som pågår inom samma område.
En innovation inom hållbar stadsutveckling kan t.ex. vara en tjänst, produkt, process eller metod som strävar efter att möta samhällets utmaningar och som är ny eller väsentligt förbättrad från det som är känt idag på marknaden/i staden.
Om du har en projektidé eller ett pågående projekt som önskar stöd i plattformen är du välkommen att fylla i formuleäret på höger sida. Observera att plattformen inte har möjlighet att ge finansiellt stöd.

Läs mer om Innovationsplattform Borås (extern webbplats)
Kontaktperson vid Högskolan i Borås: Stefan Dahlin

Vad är nyttan för forskaren?

”I IPB kan man hitta användare och demomiljö för sin forskning. Utöver detta finns det möjlighet att träffa samarbetspartners till relevanta forskningsprojekt och forskningsansökningar. Du som forskare kan även påverka politiker och vara med i samhällsdiskussioner, samt medverka som sakkunnig i instanser som berör forskning, innovation och utbildning i kommunen.”

Bioinnovation

BioInnovation är en satsning med visionen att Sverige har ställt om till en bioekonomi 2050. Budgeten är planerad till 100 MSEK/år. Initialt finansieras satsningen av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar.
Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.

Läs mer om Bioinnovation (extern webbplats)
Kontaktperson vid Högskolan i Borås: Mikael Skrifvars

Vad är nyttan för forskaren?

”Bioinnovation är ett stort satsningsområde för Sverige de närmaste åren. Genom detta nätverk får forskarna möjligheten att träffa andra parter, såsom akademi och näringsliv, med en tydlig målsättning om att skapa projekt som bidrar till samhälls- och statsutveckling. Mycket fokus läggs på skogsindustrin, smarta textilier och kem för att ta fram hållbara och smarta lösningar inom biobaserade material.”

Lokala nätverk och organisationer

Borås Industri och Handelsklubb

Har till uppgift att befrämja umgänge och meningsutbyte mellan representanter i ledande ställning för näringslivet i Borås med omnejd samt att genom en kvalificerad föredragsverksamhet öka medlemmarnas kunskaper inom viktiga områden av näringsliv och samhälle.

Läs mer om Borås Industri och Handelsklubb Webbplats:
Kontaktperson vid Högskolan i Borås: Erik Bresky

Vad är nyttan för forskaren?

”Handelsklubben arrangerar träffar ca en gång i månaden med mer eller mindre intressanta föreläsare. Flertalet är av dignitet framförallt i relation till näringslivet men ibland även politiskt. Dessa föreläsningar kan vara av intresse. Träffarna innebär också en lunch där lokala företagare finns vid bordet och mer eller mindre organiserade träffar kan uppstå. Handelsklubben har varit intresserad av att HBs medarbetare deltar i dessa kontaktövningar. Det här är klubben dit ”alla” går.”

Inkubatorn

Det är du som innovatör, entreprenör och företagare som står i centrum för inkubatorns verksamhet. Vi stödjer både helt nya och nyetablerade företagare på vägen till tillväxt. Du styr själv ditt företag och ser till att genomföra de utvecklingsåtgärder som krävs. Samtidigt ger samarbetet med oss ett stöd i alla situationer.
Ensam är inte stark, tillsammans ökar vi möjligheterna.

Läs mer om Inkubatorn (extern webbplats)
Kontaktperson vid Högskolan i Borås: Jan Tengwall

Vad är nyttan för forskaren?

”Inkubatorn hjälper dig med att förverkliga dina forskningsresultat i form av hjälp med allt vad ett start-upföretag kan tänkas behöva. Här finns en mängd kunskap om hur din forskning kan nå ut i näringslivet, samt även ett bra nätverk till personer och företag som kan agera som strategiska partners och bidra till att projektet når fram.”