Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2016-06-28 Smarta material för en hållbar utveckling

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra aktörer lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om smarta material och hur dessa kan bidra till en hållbar utveckling samt till lösandet av betydelsefulla miljöproblem. Programmet ska inte begränsas till tekniska utmaningar, utan även utforska hur nya material regleras i lagstiftningen.

Inriktning

Mistra överlåter till sökanden att bestämma detaljerna i forskningsansatsen, utifrån en övergripande tematiska inriktning mot hur smarta material kan bidra till lösningen av viktiga miljöproblem och till en hållbar utveckling.

Programmet ska baseras på studier av flera olika material och tillämpningar indelat i tydliga, organisatoriska paket (”work packages”). Det är grundläggande att programmet är tydligt sammanhållet. Det är också viktigt att programmet utvecklar en helhetsbild kring de material som studeras, varför interdisciplinaritet och industriellt samarbete är en förutsättning. Programmet förväntas ha en hög innovationsnivå, vilket kan vara förknippat med ett högre risktagande än normalt. Mistra är mycket medveten om betydelsen och konsekvenserna av risktagande, samt hantering av risker, och uppmuntrar därför sökande att inkludera tydliga beslutspunkter (“stop or go”) i programplanen.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till forskargrupper verksamma vid svenska lärosäten, forskningsinstitut och företag samt avnämare från näringslivet, den offentliga sektorn och civilsamhället. Forskare och organisationer verksamma utomlands får delta men huvudsökanden och tilltänkt programvärd måste vara en svensk institution.

Värdorganisationen och deltagande organisationer förväntas vara samordnade i ett konsortium som inger en gemensam ansökan.

Deadline: 1/9-16. Ansökan skickas som en sammanhållen pdf per e-post till mail@mistra.org