Huvudmeny

2017-07-05 Strategisk Mobilitet

Strategisk mobilitet, 2017 - Bidrag för personrörlighet mellan akademi och
näringsliv

Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 milj kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen strategisk forskning inom något av Stiftelsens ansvarsområden.

Bidraget kan sökas av forskare från både industri och akademi för att finansiera ett angeläget projekt. Strategisk Mobilitet främjar därmed utbyte och samverkan mellan universitet, högskola och näringsliv och skapar rörlighet mellan olika sektorer.

Bedömningskriterier
Ansökningar kommer att bedömas av en av stiftelsen särskild tillsatt beredningskommitté,
bestående av extern expertis. Följande kriterier kommer att beaktas vid selektionen:

  • Gästforskarens och hens nuvarande forskargrupps kompetens samt

gästforskarens förutsättningar att förmera och sprida samt nyttiggöra kunskap mellan
olika sektorer (t ex i form av andra personer som deltar i och kring projektet)

  • Värdmiljöns förutsättningar att möta gästforskarens behov
  • Ömsesidighet (när det gäller behov och engagemang) i avsiktsförklaringar

från de båda parterna

  • Strategisk relevans för Sverige av den föreslagna utbytestjänstgöringen, projektets

bidrag i innovationsprocessen

  • Kvaliteten av det föreslagna projektet under gästforskarvistelsen
  • Att det inte föreligger ekonomiska eller personliga beroendeförhållanden mellan näringslivspart och gästforskaren eller mellan näringslivspart och akademisk part

Deadline: 5/9-17. Läs mer om utlysningen här (pdf).