Huvudmeny

Kvalitetsarbete

För att säkerställa kvaliteten vid Högskolan i Borås krävs i all verksamhet ett systematiskt kvalitetsarbete. En aktiv medverkan från ledning, medarbetare och studenter i att skapa, följa upp och utveckla kvalitet på alla nivåer är en förutsättning för att lyckas med högskolans högt ställda mål. För att alla ska kunna ta detta ansvar måste det för alla berörda parter vara tydligt att och hur kvalitetsarbetet är ständigt närvarande i verksamheten.

Våra utbildningar är kvalitetssäkrade!
Vi är ett av de första lärosätena som fått godkänt när vi kvalitetsgranskades. Läs mer i nyheten "Utvärdering av kvalitetssystemet för utbildning klar". 

Följande sidor tar sin utgångspunkt i högskolans visualisering av kvalitetsprocessen för utbildning. Innehållet syftar till att ge en vidare och fördjupad förståelse för hur Högskolan i Borås arbetar med kvalitetsprocessens olika delar.

Informationen riktar sig till alla högskolans medarbetare och i synnerhet de som inom ramarna för sina tjänster är direkt ansvariga för eller involverade i det kontinuerliga och systematiska kvalitetsarbetet.

Kvalitetsarbetet genomförs vid högskolan utifrån fyra ledord:

Integrerat – Kvalitet i verksamheten uppnås genom anställdas och studenters dagliga arbetsuppgifter och interaktioner. Anställda och studenter ska vara delaktiga och engagerade i att utveckla verksamhetens kvalitet.

Transparent – Högskolans interna information ska ge goda förutsättningar för att anställda och studenter kan ta del av de mål, prioriteringar och förutsättningar som gäller för det egna arbetet och de rutiner som leder fram till målen. Information om resultat av genomförda kvalitetsgranskningar ska vara lättillgänglig för anställda, studenter och omvärlden.

Enhetligt – Kvalitetssäkrande rutiner ska utformas lika för all utbildning och forskning vid högskolan såvida det inte finns synnerliga skäl till olikheter. Enhetligheten skapar tydlighet, rättssäkerhet och effektivitet.

Skarpt – Högskolan genomför regelbundna oberoende granskningar av hur kvalitet säkerställs i verksamheten och åtgärdar skyndsamt eventuella brister.