Huvudmeny

Antagning

För att bli antagen till utbildning vid högskolan krävs att sökande har de förutsättningar som krävs för att klara av densamma. I kurs- eller utbildningsplaner anges vilka förkunskaper som krävs av den sökande. Utifrån förkunskapskraven konstrueras i antagningssystemet behörighetsmodeller, vilka möjliggör en automatisk matchning mellan ställda krav och den sökandes meriter. De matchningar som inte fångas upp i de fördefinierade modellerna faller automatiskt ut och hanteras genom manuell bedömning vid högskolan.

Förberedelser

Antagning är i likhet med andra förvaltningsrättsliga beslut vid högskolan en fråga om myndighetsutövning. All antagning till högskolans kurser och program utförs vid den centraliserade antagningsfunktionen i det nationella antagningssystemet NyA. Antagningsfunktionen har ett antal utarbetade rutiner som i olika skeden av processen säkerställer att kontroller sker.

Kontroll av utbildningstillfälle

Inför det att en utbildning startar görs ett antal kontroller hos antagningsfunktionen. Utifrån gällande nationella och lokala regelverk kontrolleras förkunskapskrav och urval samt utifrån ett akademiperspektiv att sökande förväntas klara av utbildning och att personer med rätt kompetens antas.

Systemstödet

Till hjälp i bedömningsarbetet har antagningsfunktionen antagningssystemet NyA som ger stöd för bland annat meritinhämtning och automatisk kontroll av sökandes meriter utifrån nationellt och lokalt skapade behörighetsmodeller.  

Stöd för behörighetskontroll

Systemet möjliggör heltäckande modeller eller modeller som kompletteras med efterföljande manuell bedömning beroende på förkunskapskrav. Syftet med att bygga in behörighetsmodeller i antagningssystemet är att i så stor utsträckning som möjligt automatisera och säkerställa likvärdighet i meritbedömningen. Eftersom modellerna ger möjlighet till automatisk handläggning av en stor mängd ansökningar på samma gång kan handläggaren fokusera på ärenden av mer komplex karaktär. Ärenden som inte passerar modellerna med behörighet som utfall genererar ett bedömningsärende och manuell handläggning tar vid.

Allt får inte plats i en modell. Brister kompenseras genom att antagningsfunktionen utöver modellbibliotek arbetar med en lathund som beskriver vad som inte kan läggas in i befintliga modeller, exempelvis information om utbildningar som inte anses kunna motsvara ett krav.

Urvalsmodeller

Högskolan arbetar också med urvalsmodeller som har till syfte att rangordna studenterna utifrån bl.a. betyg, högskoleprovsresultat eller antalet avklarade högskolepoäng.

Bedömning

Inför och under bedömningsprocessen sker en fortlöpande dialog med kärnverksamheten och VS (studierektorer, programansvariga och studievägledning) för stöd av framförallt ämnesspecifik karaktär. Löpande sker förbättringsarbeten i främst modellbiblioteket där ny kunskap i form av motsvarandebedömningar byggs in i systemet för att säkerställa att samtliga sökande med likvärdiga meriter ges samma bedömning.  

Under bedömningsperioden sker löpande avstämningar mellan handläggarna för att eftersträva en likhet i bedömningen. Bedömningsärenden där handläggaren tror sig finna en lucka i modellen diskuteras med kärnverksamheten och/eller verksamhetsstöd och kan sedan utgöra en grund för vidare bedömning och utveckling av befintliga modeller.

Hantering vid upptäckt av felaktig bedömning

Upptäckta fel utreds alltid. Beroende på skedet i processen kan hanteringen variera. Rutiner  för detta finns såväl före som efter urval. Orsakerna kan variera, exempelvis felaktig kravmodell, feltolkning av behörighetskrav och rena ”skrivfel”. Efterföljande felhantering bestäms av felorsaken. Då det föreligger en risk för fler felaktigheter görs ny bedömning på samtliga likartade ärenden. Antagningssystemet utgör ett gott stöd för detta.

Upprättningar och Överklaganden

De felaktigheter som upptäcks först efter urval måste korrigeras så att den sökande får det urvalsresultat denne skulle haft om sökande blivit korrekt bedömd från början. Ibland upptäcks felet av högskolan, ibland av den sökande. Om felet genererat en överklagan måste det utöver ovanstående, hanteras enligt tillgänglig rutin för detta. Upptäcks fel där det föreligger en risk för att fler sökanden drabbats kontrolleras samtliga sökande till alternativet.

Utvärdering

Efter avslutad antagningsomgång utvärderar antagningsfunktionen tillsammans med alla inblandade det arbete som gjorts under perioden. Om nya modeller utarbetats utvärderas resultatet till nästkommande omgång.