Huvudmeny

Kurs- och utbildningsplaner

Vid Högskolan i Borås finns fastställda riktlinjer och vägledande dokument som beskriver hur en utbildning och dess kurser ska utformas och beskrivas.
Av utbildningsplanen ska det bland annat framgå hur utbildningens olika kurser relaterar till varandra utifrån krav på måluppfyllelse och progression. Kursers lärandemål ska vara konkretiseringar av de examensmål i utbildningsplanen som kursen bidrar till. Det ska även anges i kursplanen anges vilken examinationsform som gäller för respektive lärandemål för att tydliggöra hur vi kontrollerar att lärandemålen uppfylls.

På följande sidor finner du information, definitioner och instruktioner av olika slag samt information om vilka ansvarsförhållanden som gäller avseende kurs- och utbildningsplaner vid Högskolan i Borås.