Huvudmeny

Uppdragsutbildning

Högskolorna får, och uppmanas till av statsmakterna att, bedriva uppdragsverksamhet för att sprida och utveckla kunskap, bidra till det livslånga lärandet och också få intäkter från annat håll än statliga anslag.

Stöd för detta finns i Regleringsbrevet, Förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor, SFS 2002:760 (extern länk) (även kallad Uppdragsförordningen) och Universitets- och högskolerådets (UHR:s) Föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor, UHRFS 2013:11 (pdf). Det finns också både allmänna lagar och förordningar samt ytterligare särskilda förordningar om uppdragsutbildningar gentemot skolområdet som reglerar vad och hur högskolan får ge uppdragsutbildning.

Uppdragsverksamheten vid Högskolan i Borås syftar till att i samhället nyttiggöra högskolans kompetens och bidra till att högskolan är en aktiv part i kunskapsutveckling, tillväxt och hållbar utveckling.

För Högskolan i Borås del genomförs uppdrag i form av utbildning i normalfallet vid våra akademier. Den uppdragsutbildning som får bedrivas är den som knyter an till de områden högskolan har examensrätt för (§3 Uppdragsförordningen). Högskolan har beslutat att vi huvudsakligen ska ha egen kompetens (lärare) inom området/ämnen vi ger som uppdrag; inte minst för att kunna säkerställa kvalitetskraven.

Ordet uppdragsutbildning är akademins och lagstiftarens benämning på det som i många verksamheter i stället heter kompetensutveckling, fortbildning eller personalutbildning. Uttrycket uppdragsutbildning används i den här texten eftersom det är det juridiska begreppet som används för regleringen av högskolans verksamhet inom det här området.

Vad är uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning är i korthet utbildning vilken Högskolan i Borås gör på uppdrag av en extern beställare/uppdragsgivare.

I begreppet uppdragsutbildning ligger att det är någon form av utbildning och kompetensutveckling som sker för deltagarna. Den kan ge högskolepoäng, i form av en eller flera kurser eller som hel programutbildning. Uppdraget kan också vara kortare kurser, föreläsningar, workshops eller seminarier som inte är poänggivande.