Huvudmeny

Interna rutiner

Dessa Interna rutiner för uppdragsutbildning ska läsas tillsammans med Riktlinjer för uppdragsutbildning och ger tillsammans en helhetsbild som syftar till att vara stöd för Högskolan i Borås interna hantering och handläggning av uppdrag. 

Högskolans fastställda mallar för offerter och avtal ska användas, vid de flesta avtalen om uppdragsutbildningar. När Högskolan i Borås lämnar anbud vid upphandlingar behöver komplettering ibland ske av upphandlarens förslag till avtal.

För varje område finns det (minst) en person utsedd med ett särskilt ansvar för uppdragsutbildning och kompetens inom detta område. Inom Verksamhetsstöd finns en samordnare/handläggare som stöd för högskolans enheter, också i juridiska frågor. Ekonomichef och akademiernas ekonomer/intendenter bidrar med kalkylmall och de ekonomiska aspekterna och beräkningarna. Vid biblioteket finns också en kontaktperson för frågor kopplade till uppdragsutbildning. Inom högskolan finns ett nätverk för dessa personer som träffas med regelbundenhet.

Utgångspunkten är att uppdragsutbildning ska bedömas, hanteras och utföras på ett sådant sätt att kärnverksamhetens intressen i högskolan främjas. Uppdragsgivarens förfrågan ska behandlas med hög prioritet, och lämnas till rätt intern part, oavsett hur och var förfrågan uppstår. Finns varken ämnet eller resurserna inom högskolan bör extern part hänvisas till annat lärosäte.

För att säkerställa att en privatperson inte köper sig en uppdragsutbildning kan ibland andra myndigheter såsom Skatteverket behöva kontaktas.

När det gäller utländska köpare (företag eller myndighet) kan också andra myndigheter behöva kontaktas för att säkerställa att kontaktperson eller beställare/uppdragsgivare har rätt status. 

Förutom reglerna om offentlighet, sekretess och förvaltningsrättsliga lagar har Universitets- och högskolerådet i sina föreskrifter fastställt att högskolan ska teckna avtal för alla uppdragsutbildningar. Högskolan i Borås har också interna beslut och rutiner som anger hur förfrågningar, handlingar - såsom exempelvis offerter och avtal - ska hanteras och vem som har rätt att teckna dem.

Interna rutiner för uppdragsutbildning vid Högskolan i Borås tar upp följande:

 • Högskolans interna beslut och dokument
 • Intern organisation och ansvar
 • Förfrågan/anbudsbegäran/initiering av uppdragsutbildning
 • Uppdragsgivare
 • Uppdragsdeltagare
 • Kurs- och utbildningsplaner för poänggivande kurser/program
 • Icke-poänggivande kurser
 • Arkiveringsskyldighet
 • Bibliotekstjänster
 • Mallar och instruktioner
 • Ladok-etablering av kurs
 • Tentamensregler
 • Betyg, examens-, kursbevis och intyg
 • Eventuellt fusk, trakasserier och störande beteende
 • Examen
 • Underrättelse till UKÄ, Universitetskanslersämbete, angående långa uppdragsutbildningar
 • Juridiska frågor
 • Utvärderingar
 • Interna möten
 • Om utländsk köpare/beställare av uppdragsutbildning

Kontaktpersoner inom högskolan för uppdragsutbildning

Verksamhetsstöd

Vid Akademin för textil, teknik och ekonomi

 • För närvarande vakant

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd  

Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT