Huvudmeny

Försäkringar

Här finns information om de försäkringar som rör medarbetare och gäster vid högskolan. Information om vad som gäller vid tjänsteresa finns under Tjänsteresor.

Grupplivförsäkring

Som statligt anställd är du livförsäkrad genom tjänstegrupplivförsäkring. Din livförsäkring gäller fr.o.m. dagen du kommer till arbetsplatsen och så länge du är anställd. Försäkringen gäller även under semester och sjukdom. Anställs du första gången vid högskolan efter 65 års ålder gäller inte försäkringen.

Utöver livförsäkring ingår begravningshjälp och ett efterskydd om du slutar din anställning före 65 års ålder.

Tala om för dina anhöriga att du är försäkrad genom statens grupplivförsäkring.

Läs mer om villkoren i Statens tjänstegrupplivförsäkring (pdf) samt högskolans handläggningsordning (pdf).

Grupp- och individförsäkring (GIF)

Högskolan har tecknat en samlingsförsäkring som omfattar postdocs och doktorander med stipendiefinansiering, gästföreläsare, gästdoktorander, stipendiater, opponenter och gästforskare, inklusive medföljande make, maka, sambo och barn. Samtliga kommer utanför schengenområdet och behöver inte erhålla ersättning (lön) från högskolan.

Läs mer om villkoren på www.kammarkollegiet.se samt högskolans handläggningsordning (pdf).

Ersättning vid personskada

Som statligt anställd, oavsett ålder eller arbetad tid, är du försäkrad när det gäller arbetsskada genom Lagen om arbetsskadeförsäkring samt Avtal om ersättning vid personskada (PSA). Med arbetsskada menas olycksfall i arbetet, olycksfall till och från arbetet samt sjukdomar som har direkt samband med arbetet.

Vilka ersättningar ger försäkringen?

Merkostnader vid arbetsskada som inte ersätts från annat håll, kan utgå för bl.a. läkarvård, tandvård, rehabilitering, läkemedel, lyte och men, särskilda hjälpmedel, framtida merkostnader och särskilda olägenheter. Självrisken är 100 kr.

När det kan antas att en medarbetare har drabbats av arbetsskada är det arbetsgivarens skyldighet att anmäla skadan och informera om Avtal om ersättning vid personskada

Anmälan om arbetsskada görs via HR till Försäkringskassan.

Se mer information från AFA Försäkring (extern länk) samt högskolans handläggningsordning (pdf).

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier

Försäkringen gäller så doktorandens stipendium bortfaller på grund av frånvaro från studierna vid sjukdom eller föräldraledighet, dock ej om doktoranden har rätt till motsvarande ersättning enligt någon annan försäkring. Försäkringen består av tre moment; sjukpenning, föräldrapenning samt tillfällig föräldrapenning.

Läs mer om villkoren på www.kammarkollegiet.se samt högskolans handläggningsordning (pdf).