Huvudmeny

Föräldraledighet

Om du vill vara föräldraledig en längre tid ska du ansöka om ledigheten minst två månader i förväg.

Du ansöker alltid om föräldraledighet i Primula. Har du några frågor är du välkommen att kontakta HR-lön.

Föräldraledig med föräldrapenning

Ledighetens förläggning

Enligt föräldraledighetslagen har du rätt till hel föräldraledighet till dess barnet är 18 månader. Sådan ledighet får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår. Utöver detta har du rätt till ledighet under den tid då du uppbär föräldrapenning. Om du av någon anledning måste bryta ledigheten har du rätt till det. Du måste dock snarast underrätta arbetsgivaren som, beroende på omständigheterna, kan skjuta på återgången till arbetet med upp till en månad. Du måste även planera in årets semester när du ansöker om föräldraledighet. Du kan inte vara ledig med föräldrapenning samtidigt som du har semester.

Föräldralön

Högskolan har ett lokalt kollektivavtal om Föräldralön. Det innebär att i 360 dagar, upp till att barnet är 18 månader, utbetalas automatiskt 10 % av kalenderdagslönen i samma omfattning som föräldraledighet med föräldrapenning tas ut. Dagarna är i och med detta semesterlönegrundande.

Om ytterligare föräldraledighet med föräldrapenning tas ut efter att barnet uppnått 18 månader utgår ingen Föräldralön. Vid hel ledighet reduceras semestern.

Barns födelse

Den förälder som inte är gravid kan få ersättning för 10 dagars ledighet i samband med att barnet föds. Dagarna ska ge möjlighet att vara med vid förlossningen, lära känna barnet och ta hand om andra barn i familjen.

De tio arbetsdagarna måste användas inom 60 dagar från barnet kommer hem från sjukhuset.

Vård av sjukt barn

Tillfällig föräldrapenning betalas ut till dig när du avstår från arbete för att vårda ditt barn. Under tio dagar per år betalar arbetsgivaren 80% av de lönedelar som överstiger basbeloppstaket. Tänk på att anmäla din frånvaro i växeln och din arbetsplats samt att rapportera vård av sjukt barn i Primula så snart du är åter i arbete.

Föräldraledighet utan ersättning från Försäkringskassan

Du har rätt att vara föräldraledig på deltid. Sådan ledighet kan som längst beviljas intill utgången av det skolår då barnet fyller 12 år.

Ledighetens förläggning

Ledigheten ska i första hand förläggas till arbetstidens början eller slut, men kan även förläggas till vissa dagar i veckan. Förläggningen av ledigheten ska planeras i samråd mellan dig och din chef. Dina önskemål som förälder väger tungt, eftersom orsaken till ledigheten är samvaron med ditt barn, men samtidigt måste verksamheten fungera. Om du och din chef inte kommer överens är det chefen som bestämmer hur ledigheten ska förläggas. Chefen måste då meddela detta till din fackliga organisation senast två veckor före ledighetens början.