Huvudmeny

Tjänstledighet

Medarbetare vid högskolan har möjlighet att ansöka om ledighet med och utan lön.

Alla ansökningar om ledighet görs i Primula.

Ledigheter med lön

Arbetsgivaren kan med stöd av Villkorsavtalet bevilja dig ledighet utan löneavdrag.

Släktangelägenhet - Allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning eller arvskifte

Ledighet kan beviljas för den tid som behövs (inkl. restid), dock högst tio arbetsdagar per kalenderår (skäligt antal dagar). Gäller endast för egen familj eller närmaste släktkretsen. Med ledighet för allvarligare sjukdomsfall avses endast vaka vid livets slutskede.

Examen och tentamen

Ledighet kan beviljas för högst fem dagar per kalenderår om examen eller tentamen sker på arbetstid. Chefen bedömer om de studier medarbetaren bedrivit är relevanta för arbetsgivaren och beviljar ledighet utifrån detta.

Fackligt förtroendemannauppdrag

Högst tio arbetsdagar per kalenderår. Gäller inte vid ledighet enligt lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen.

Flyttning

En arbetsdag. Ändra din adress i Primula samtidigt som du ansöker om flyttledighet.

Lön under ledighet för studier

Arbetsgivaren får medge, om en viss utbildning är betydelsefull för verksamheten, att arbetstagaren får behålla hela eller viss del av lönen.

Ledighet utan lön

Ledighet utan lön kan beviljas av arbetsgivaren. Exempel på sådan ledighet är studieledighet, närståendevård med ersättning från Försäkringskassan samt pröva annat arbete. Ta del av högskolans riktlinjer om tjänstledigheter (pdf).