Huvudmeny

Sjukdom

Följande rutiner gäller om du blivit sjuk och inte kan vara på jobbet.

Karensavdrag ersätter karensdagen

Den 1 januari 2019 avskaffades karensdagen i sjukförsäkringen. Den är istället ersatt av ett s.k. karensavdrag. Ändringen syftar till att åstadkomma ett mer rättvist och förutsägbart avdrag, en självrisk, i samband med sjukfrånvaro. Från sjuklönen görs ett karensavdrag som ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön. Karensavdraget ska vara lika stort oberoende av hur lång arbetsdag arbetstagaren skulle haft under insjuknandedagen, när på dagen insjuknandet sker eller vilken omfattning sjukfrånvaron har.

För medarbetare på högskolan gör det ingen ekonomisk skillnad i normalfallet då vi arbetar s.k. kontorsarbetstid enligt kollektivavtalet. De som omfattas av karensavdraget är de som har arbetstidsavtal med schemalagda långa arbetspass samt helgarbete (oregelbunden arbetstid) samt om du går hem del av dag. Redovisningen av karensavdrag och sjuklön ser dock annorlunda ut i lönespecifikationen då Primula anpassats efter det nya regelverket.

Sjukanmälan

Läs på HR-Löns supportsida.

Sjuklön

Under de första 14 dagarna av en sjukperiod betalar arbetsgivaren sjuklön och fr o m den 15 dagen betalar Försäkringskassan ut sjukpenning. Det är viktigt att aktuell inkomst är anmäld till Försäkringskassan så att rätt sjukpenning betalas ut. Högskolan betalar ut sjuklön med:

  • Helt avdrag dag 1 (karensavdrag)
  • 80 procent i sjuklön dag 2 t.o.m. dag 14
  • 10 procent i sjuklön dag 15 t.o.m. dag 364

Sjukpenningen från Försäkringskassan är 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Se mer information från Försäkringskassan (extern länk).