Huvudmeny

Antagning

 

Antagning till utbildning på forskarnivå på heltid 

För dig som antas till forskarutbildning vid Högskolan i Borås med finansieringsform anställning ingår normalt så kallad institutionstjänstgöring.
För dig som externfinansierad doktorand (samverkansdoktorand eller doktorand finansierad genom nationella eller utländska stipendier, eller motsvarande) ingår normalt sett inte institutionstjänstgöring.

Högskolan i Borås inrättar inte stipendier för att finansiera utbildning på forskarnivå. Gällande regelverk för antagning samt anställning av doktorander återfinns längst ner på sidan. 

Antagning till utbildning på forskarnivå på deltid (lägst 50%) 

Som sökande till en doktorandplats på deltid får du enbart antas om det finns en tids- och finansieringsplan som bedöms vara tillräcklig för att utbildningen ska kunna genomföras inom planerad tid. Det ska också bedömas som sannolikt att det finns handledningskapacitet i minst 8 år från det att antagning sker.

Institutionstjänstgöring

Du kan åläggas arbete som inte ingår i dina forskarstudier, till exempel administration, forskning eller undervisning. Detta kallas vid högskolan för institutionstjänstgöring. En doktorandanställning med institutionstjänstgöring får motsvara högst 20% av full arbetstid, vilket innebär att 80% av din arbetstid tillägnas dina forskarstudier under 5 år. Om du åläggs institutionstjänstgöring skall omfattningen av denna dokumenteras i den individuella studieplanen. Det är viktigt att tiden för utbildningen förlängs i motsvarande grad som du bedrivit institutionstjänstgöring. 

Examen

Du som antagits till utbildning för doktorsexamen får, efter ansökan, avsluta din utbildning med licentiatexamen. Antagning till utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål sker dock endast ske om du som sökande önskar detta.

Dokument av betydelse i processen