Huvudmeny

Betygsnämnd

Vid disputation vid Högskolan i Borås måste ledamot i betygsnämnd vara minst docent eller motsvarande. Betygsnämnden består normalt sett av 3 eller 5 ledamöter. Majoriteten av ledamöterna, inklusive ersättare, skall hämtas utanför högskolan i Borås.  

Delarbeten i avhandling (eller vid monografier hela avhandlingen) ska vara betygsnämnden tillhanda senast tre månader (terminstid) före planerad disputation. Betygsnämnden ska inom tre veckor bedöma om den vetenskapliga nivån uppfyller nationella normer och fastställda kvalitetskrav vid Högskolan i Borås. Därefter ger betygsnämnden klartecken till forskarutbildningsutskottet att disputation får genomföras på angiven dag. Respondenten och huvudhandledaren får meddelande om detta via e-post.

Oklarheter gällande delarbeten/monografi

Vid frågor, oklarheter eller kritik kontaktar betygsnämndens ledamöter ordföranden i   aktuellt forskarutbildningsutskott. Denne kommer då att initiera en diskussion om fallet i forskarutbildningsutskottet.

OBS! I de fall betygsnämnden finner att avhandlingens delarbeten, alternativt monografin, inte uppfyller uppställda kvalitetskrav ska disputationen skjutas upp. Ett beslut om att senarelägga disputation ska skriftligen motiveras och förslag på förbättringar bifogas.

Särskiljande insatser

Två doktorander kan disputera på helt eller delvis samma material. I sådana fall ska insatserna klart kunna särskiljas. Huvudhandledaren ska också i ett s.k. handledarintyg redogöra för varje respondents insats samt för hur arbetsuppgifterna kan särskiljas.

Kontakt med betygsnämnden

För att undvika att exempelvis medlemmar i betygsnämnden missuppfattat tiden och därför uteblir från disputationen, bör huvudhandledare ta direktkontakt med alla i betygsnämnden för att erhålla en bekräftelse på att de kan delta. (Vid textil design gör studierektor detta.) Skulle ledamot i betygsnämnden inte infinna sig vid disputationsaktens början, ska fastställd suppleant (lägst docentkompetent) från Högskolan i Borås ersätta den frånvarande betygsnämndsledamoten. 

Disputationsakten

Anvisningar och riktlinjer finns noggrant angivna i det dokument som  FoU-nämnden bestämt för disputationsakten. Ett tydligt tillägg till praktiska anvisningar är de jävregler som behandlas i dokumentet.

Blanketter och riktlinjer