Huvudmeny

Licentiatexamen

För licentiatexamen fordras att doktoranden dels har blivit godkänd på de kurser som ingår i forskarutbildningen, dels har fått en vetenskaplig uppsats godkänd. Uppsatsen ska ha presenterats och granskats vid ett offentligt seminarium.

För licentiatexamen fordras minst 120 högskolepoäng. Antalet kurspoäng som fodras för licentiatexamen varierar men krav anges i de olika allmänna studieplanerna för respektive forskningsområde. Utfallet av seminariet ska dokumenteras i ett licentiatprotokoll som signeras av examinator, och justeras av handledaren.

Anmälan om licentiatseminarium

Anmälan om licentiatseminarium ska göras senast två månader i förväg till aktuellt forskarutbildningsutskott (FUU), som fastställer tidpunkt, plats och ordförande för seminariet.

Utformning och tryckning

Licentiatuppsats utformas antingen som ett sammanläggningsarbete bestående av delarbeten med en ramberättelse (kappa), alternativt utformas uppsatsen som en monografi. I kappan ska en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (max en sida) ingå. Uppsatsen ska dessutom förses med ett titelblad, motsvarande en avhandlings "spikblad", vilket innehåller uppgifter om titel på uppsatsen, författare, tid & plats för seminariet, samt ett engelskspråkigt "abstract". Uppsatsen ska också förses med ISBN identitet, vilket kan fås från högskolans bibliotek, före tryckning sker.

Senast två veckor före seminariet ska en populärvetenskaplig sammanfattning (max en sida) skickas till Kommunikationsavdelningen för pressmeddelande. 

Blanketter och övrig information