Huvudmeny

Så styrs forskarutbildningen

Högskolan i Borås rektor har delegerat till en vicerektor att ansvara för forskarutbildningens utveckling och kvalitet samt att forskarutbildningen utvecklas i enlighet med högskolans vision och strategiska plan. 

Forsknings- och utbildningsnämnden (FoU) samt Nämnden för Konstnärlig forskning och utbildning (KFU) har det övergripande ansvaret för att främja forskning och forskarutbildning samt att bevaka att utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vilar på vetenskaplig grund.

FoU-nämndens ansvarsområde omfattar de utbildningar som leder till en generell examen medan KFU ansvarar för den utbildning som leder till en konstnärlig examen. FoU-nämnden har i sin tur delegerat ansvar till olika utskott där varje forskningsområde som FoU ansvarar har ett inrättat forskarutbildningsutskott. 

Akademichefen vid din akademi är ytterst ansvarig för forskarutbildningen. Normalt är det dock sektionschef/studierektor som hanterar områdesövergripande frågor kring forskarutbildningen och rapporterar istället till akademichef.

Knuten till varje område finns också en studierektor. Dennes ansvarsområde är att ta initiativ till att kurser utvecklas och ges samt att se till att det finns underlag som gör det möjligt att utvärdera din utbildning. Studierektorn ansvarar också för att säkerställa att din individuella studieplan fylls i och följs upp minst en gång per år. Således är det studierektorn som har ett övergripande ansvar för att forskarutbildningen sker i enlighet med regler och riktlinjer som finns uppsatta både lokalt och nationellt.

Inom vissa av högskolans forskarutbildningar skall du som doktorand tilldelas en examinator. Examinator har det övergripande ansvaret för att säkra att din utbildning utifrån forskarutbildningsämnet. 

Forskarskolor

Sedan 2016 har två av högskolans forskarutbildningar valt att organisera sig i form av områdesinriktade forskarskolor. Forskarskolorna inrättas som organisatoriska och strategiska verktyg för att stärka integrationen mellan utbildning och forskning inom de områden de verkar. För respektive forskarskola ansvarar en föreståndare. De två forskarskolorna är:
  • Forskarskolan Resursåtervinning - där forskarutbildningen Resursåtervinning ingår. 
    Föreståndare: Professor Mohammad  Taherzadeh
  • Forskarskolan Textil och mode - där forskarutbildningarna Design, Textil materialteknik och Textilt management ingår.
    Föreståndare: Professor Clemens Thornquist