Huvudmeny

Studieplanering och uppföljning

Två av de viktigaste dokumenten för dig som doktorand att känna till är den allmänna studieplanen samt den individuella studieplanen. Tillsammans reglerar och styr dessa två dokument din väg mot att nå de förväntade examensmålen för utbildning på forskarnivå. Båda dokumenten är enligt högskoleförordningens 6 kap, §26-29 lagstadgade och måste finnas på plats från högskolan sida för att kvalitetssäkra din utbildning.

Allmän studieplan

För varje ämne där forskarutbildning bedrivs finns en allmän studieplan som beskriver innehållet i utbildningen, dess mål och innehåll, antagningskrav, upplägg samt övrigt som reglerar hur utbildningen bedrivs. Forsknings- och utbildningsnämnden alternativt nämnden för konstnärlig utbildning och forskning är de instanser som beslutar om och fastställer de allmänna studieplanerna.

Enligt HB:s riktlinjer för allmän studieplan för utbildning på forskarnivå ska denna innehålla information om:

  • det huvudsakliga innehållet i utbildningen och i förekommande fall den litteratur som är obligatorisk inom ämnet
  • utbildningens huvudsakliga upplägg
  • de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att antas till utbildningen (särskild behörighet)
  • de föreskrifter om urval som gäller vid antagning till utbildningen
  • de prov som ingår i utbildningen
  • i förekommande fall, möjligheten att avsluta en del av utbildningen med licentiatexamen

De allmänna studieplanerna för respektive forskarutbildningsämne länkas nedan enligt:

Biblioteks- och informationsvetenskap
Allmän studieplan BIV (pdf)

Människan i vården
Allmän studieplan (pdf)

Resursåtervinning
Allmän studieplan (RR) (pdf)

Textil & Mode
Allmän studieplan för Design (textil) (pdf)

Allmän studieplan Textilt management (pdf)
Allmän studieplan Textil materialteknik (pdf)

Individuell studieplan

Den individuella studieplanen (ISP) är en överenskommelse mellan dig som doktorand, samtliga handledare och examinator om innehållet i din forskarutbildning. En viktig del i början av din forskarutbildning är att tillsammans med huvudhandledare upprätta en individuell studieplan. Den individuella studieplanen ska upprättas senast tre månader efter din antagning och ska följas upp minst en gång per år. Ändamålet med den individuella studieplanen är att vara ett dokument som systematiserar dina utbildningsaktiviteter och följer din progression genom utbildningen. Progressionen i denna kontext måste ses som mer än ”att göra saker”, och måste kopplas till lärandemålen i den allmänna studieplanen.

I studieplanen ingår information om vilka kurser som du planerar att ta utöver de obligatoriska inom ditt forskningsämne och vilka kurser från utbudet av mer generella, gemensamma doktorandkurser som du väljer att läsa. Planen innehåller också information om din forskningsuppgift samt eventuellt andra poängsatta moment för att du ska nå målen för doktorsexamen (alternativt licentiatexamen).

Studieplanen ska skrivas under av dig och dina handledare och godkännas av examinator i de fall du går en utbildning där en sådan ska finnas. Därefter skall studieplanen med dess uppdateringar fastställas av Forsknings- och utbildningsnämnden/Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning, alternativt det utskott som nämnden inrättat för detta.

Forskning, och därmed även forskarutbildning har med nödvändighet ett inslag av oförutsägbarhet. Det är viktigt då det oväntade inträffar, att du med dina handledare diskuterar ett eventuellt behov av att anpassa din individuella studieplan till den nya situationen. Eventuella revideringar skall sedan fastställas av forskarutbildningsutskottet/KFU.

Om du som doktorand har annan arbetsgivare än Högskolan i Borås ska det även finnas ett godkännande från arbetsgivarens sida om att tid för utbildningen är avsatt inom den ordinarie tjänsten samt hur utbildningen finansieras.