Huvudmeny

Forskarutbildningens kursdel

I utbildning på forskarnivå ingår, förutom det vetenskapliga arbetet, en kursdel som ska ge en allmän introduktion till forskning och vetenskap, fördjupade kunskaper inom ämnesområdet, metodkunskaper och färdigheter som är till nytta för avhandlingsarbetet eller förbereder för den fortsatta forskarkarriären. Upplägget kring kurser skiljer sig åt mellan de olika forskarutbildningarna vilket framgår av de allmänna studieplanerna. I de allmänna studieplanerna framgår också vilka kurser eller moment som är obligatoriska för att doktorsexamen ska kunna utfärdas. 

De olika forskningsområdena vid högskolan anordnar många av de nödvändiga kurser som ska ingå i forskarutbildningens kursdel. Dessutom erbjuds högskolegemensamma kurser. De högskolegemensamma kurserna riktar sig primärt till högskolans egna doktorander, men i mån av plats kan även externa doktorander deltaga.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Det finns viss möjlighet att få tillgodoräkna kurser från din grundutbildning alternativt tidigare forskarstudier vid andra lärosäten. Vilken tillgodoräkning som kan göras diskuteras i samråd med din handledare, examinator eller studierektor.

Formulär