Huvudmeny

Upphovsrätt & etiska frågor

I rollen som doktorand såväl som inom forskarmiljön i stort kommer du att stöta på flera frågor som rör upphovsrättsliga och etiska frågor. Forskningsetiska frågeställningar spänner över ett brett område, från formella tillståndsprövningar i samband med försök som involverar djur eller människor till frågor om fusk och oredlighet.

Forskningsfusk 

Vetenskap som företeelse och forskaren som auktoritet åtnjuter mycket stort förtroende i samhället. Vetenskaplig oredlighet är därför ett mycket allvarligt ämne. Med oredlighet menas bl.a. sådant som falsifiering eller fabrikation av resultat, plagiering och vilseledande uppgifter om personers insatser i forskningen. Högskolan i Borås har fastställt riktlinjer för hantering av misstänkt oredlighet. 

 

Fusk i forskarutbildningen 

Högskoleförordningen (10 kap.) säger att disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som ”försöker vilseleda vid prov eller när studieprestation annars ska bedömas”. Sådant fusk kan leda till varning eller tidsbegränsad avstängning från studierna. Ansvariga vid forskarutbildningen är skyldig att anmäla misstankar om fusk till rektor, som sedan ska låta utreda ärendet för ställningstagande i högskolans disciplinnämnd.

Upphovsrätt 

Både det material du producerar och det material du använder vid undervisning eller i forskningen skyddas av upphovsrätten. Detta måste beaktas i din roll som doktorand och du uppmanas därför att läsa den information som finns länkad nedan.

Styrdokument och riktlinjer i dessa frågor

Misstänkt oredlighet hanteras av: 
Föreskrifter för hantering av misstänkt oredlighet (pdf) 

Information kring upphovsrättsliga frågor: