Huvudmeny

Fortbildning i Europa - Erasmus+

Erasmus+ är ett utbytesprogram finansierat av EU som gör det möjligt för dig som anställd att få stipendium för att kunna fortbilda dig vid ett annat lärosäte som deltar i Erasmussamarbetet. Behöriga länder är de 28 EU-länderna samt Island, Liechtenstein, Norge, Makedonien och Turkiet. Det behöver inte finnas ett bilateralt avtal med lärosätet.

Personal - fortbildning (staff training)

Vilka möjligheter finns det?

Stipendium för Erasmus personal - fortbildning kan du få för fortbildning i egna arbetsuppgifter, exempelvis genom arbetsplatsförlagd arbetsskuggning vid ett annat lärosäte/företag/organisation eller för deltagande i kurser, seminarier och workshops (dock ej konferenser).

Workshops, kurser, eller seminarier ska enbart handla om fortbildning i egna arbetsuppgifter och inte i akademiska ämnen eller endast allmänbildande syfte. Kurserna kan t ex vara språkkurser för lärare som planerar att undervisa på engelska eller de kurser som anordnas av EAIE. Du kan även söka stipendium för så kallade staff training weeks/international weeks. Information om utbyten och international weeks hittar du på IMOTION (extern länk).

Doktorander har samma möjligheter som övriga anställda att ansöka om Erasmus personalfortbildning, förutsatt att aktiviteterna är kopplade till doktorandens möjliga framtida yrke eller pågående yrkesutövning vid lärosätet.

Fortbildningen måste pågå under minst två arbetsdagar. Högskolan i Borås har beslutat att bevilja stipendium för max en veckas utbyte, detta för att möjliggöra att fler kan åka på utbyte. Man kan givetvis vara iväg längre än så men man kan bara få stipendium för en vecka.

Vissa organisationer är inte berättigade att stå som värdar för en personalfortbildningsaktivitet. Dessa är:

  • Samtliga EU-institutioner (extern länk), se även länkarna på sidan. (De politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet räknas dock inte som en del av EU-parlamentet och är därför berättigade värdar)
  • Organisationer som hanterar EU-program, t.ex. nationella kontor som Universitets- och högskolerådet (detta för att undvika möjliga intressekonflikter och/eller dubbel finansiering)

Finansiering

Ersättning för Erasmusutbytet görs i efterhand genom att medel överförs till din akademi/enhet, till det på förhand angivna projektnumret. Summan på stipendiet beror på hur många dagar utbytet ska äga rum (max 5), antalet resdagar (max 2), vilket land du reser till samt ifall särskilda behov föreligger. Med andra ord är Erasmusstipendiet ett bidrag som inte per automatik räcker samtliga kostnader som kan uppstå vid utbytet. I övrigt fungerar utbytet som en vanlig tjänsteresa.

Ansökan

Ta i god tid kontakt med din chef om du är intresserad av ett utbyte, till exempel i samband med ditt utvecklingssamtal. Fundera över vad du vill få ut av ditt utbyte och vart du vill åka, till exempel om något av högskolans partneruniversitet kan vara intressant för dig. Det är du själv som du själv som kontaktar mottagande lärosäte angående mobilitetens tidpunkt och innehåll. Först när du har fått svar att de har möjlighet att ta emot dig kan du gå vidare och ansöka om medel.

Kontakta då exchange@hb.se och be att få ansökningsblanketten för fortbildning genom Erasmus+, vilken ska skrivas under av dig själv, din närmaste chef och en internationell koordinator. Skicka den sedan till högskolans Erasmushandläggare och invänta svar. Om du får besked om att medel finns tillgängligt kommer du även att få resten av instruktionerna om hur utbytet går till.

Det du behöver göra för att få stipendium, i korthet:

  • Inkomma med den interna ansökningsblanketten med din chefs underskrift
  • Inkomma med ett komplett Staff Mobility for Training - Mobility Agreement (vilket är överenskommelsen med mottagande part gällande de mer precisa planerna för utbytet). Observera att det är du själv som ansvarar för att mottagande lärosäte skriver under denna blankett.
  • Skicka dina flygbiljetter till Erasmushandläggaren, ifall resebidrag ska utgå
  • Besvara och skicka in enkäten som skickas ut automatiskt efter ditt utbyte
  • Skicka in ett Certificate of Attendance till Erasmushandläggaren

Observera att din ansökan måste ha inkommit senast åtta veckor före planerad avresa samt att endast kompletta ansökningar behandlas.

Urval

Urval sker enligt principen först till kvarn. Vid en konkurrenssituation prioriteras personer som tidigare inte har fått Erasmusstipendier.

Vill du istället undervisa på ett partnerlärosäte i Europa kan du ansöka om Erasmusstipendium för undervisning.