Huvudmeny

Fortbildning i Europa - Erasmus

Erasmus+ är ett utbytesprogram finansierat av EU som gör det möjligt för dig som anställd att få stipendium för att kunna fortbilda dig vid ett annat lärosäte som deltar i Erasmussamarbetet. Behöriga länder är de 28 EU-länderna samt Island, Liechtenstein, Norge, Makedonien och Turkiet. Det behöver inte finnas ett bilateralt avtal med lärosätet.

Personal - fortbildning (staff training)

Vilka möjligheter finns det?

Stipendium för Erasmus personal - fortbildning kan du få för fortbildning i egna arbetsuppgifter, exempelvis genom arbetsplatsförlagd arbetsskuggning vid ett annat lärosäte/företag/organisation eller för deltagande i kurser, seminarier och workshops (dock ej konferenser). Workshops, kurser, eller seminarier ska enbart handla om fortbildning i egna arbetsuppgifter och inte i akademiska ämnen eller endast allmänbildande syfte. Kurserna kan t ex vara språkkurser för lärare som planerar att undervisa på engelska eller de kurser som anordnas av EAIE. Du kan även söka stipendium för så kallade staff training weeks/international weeks. Information om utbyten och international weeks hittar du på IMOTION (extern länk).

Doktorander har samma möjligheter som övriga anställda att ansöka om Erasmus personalfortbildning, förutsatt att aktiviteterna är kopplade till doktorandens möjliga framtida yrke eller pågående yrkesutövning vid lärosätet.

Fortbildningen måste pågå under minst två arbetsdagar. Högskolan i Borås har beslutat att bevilja stipendium för max en veckas utbyte, detta för att möjliggöra att fler kan åka på utbyte. Man kan givetvis vara iväg längre än så men man kan bara få stipendium för en vecka.

Vissa organisationer är inte berättigade att stå som värdar för en personalfortbildningsaktivitet. Dessa är:

  • Samtliga EU-institutioner (extern länk), se även länkarna på sidan. (De politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet räknas dock inte som en del av EU-parlamentet och är därför berättigade värdar)
  • Organisationer som hanterar EU-program, t.ex. nationella kontor som Universitets- och högskolerådet (detta för att undvika möjliga intressekonflikter och/eller dubbel finansiering)

Finansiering

Ersättning för Erasmusutbytet görs i efterhand genom att medel överförs till din akademi/enhet, till det på förhand angivna projektnumret. Summan på stipendiet beror på hur många dagar utbytet ska äga rum (max 5), antalet resdagar (max 2), vilket land och ifall särskilda behov föreligger. Med andra ord är Erasmusstipendiet ett bidrag som inte per automatik räcker samtliga kostnader som kan uppstå vid utbytet. I övrigt fungerar utbytet som en vanlig tjänsteresa.

Ansökan

Ta i god tid kontakt med din chef om du är intresserad av ett utbyte, till exempel i samband med ditt utvecklingssamtal. Fundera över vad du vill få ut av ditt utbyte och vart du vill åka. Vi rekommenderar dig att ta kontakt med en internationell koordinator som ansvarar för utresande mobilitet vid din akademi. Denne bör även vara din kontaktperson från högskolan. Kontaktuppgifter för International Office hittar du här. Observera att det är du själv som kontaktar mottagande lärosäte angående mobilitetens tidpunkt och innehåll.

Fyll först i vår interna ansökningsblankett ("blankett 1" nedan) om Erasmus fortbildningsstipendium och skicka den till Linda Lindstedt på International Office. Du kommer inom kort att få besked om medel finns tillgängligt. Om så är fallet har du 30 dagar på dig att inkomma med en komplett Staff mobility for training - mobility agreement ("blankett 2") som är överenskommelsen med mottagande part gällande de mer precisa planerna för utbytet. Övriga instruktioner får du sedan av högskolans Erasmus-handläggare.

Observera att din ansökan måste ha inkommit senast åtta veckor före planerad avresa samt att endast kompletta ansökningar behandlas.

Blanketter

Urval

Urval sker enligt principen först till kvarn. Vid en konkurrenssituation ges prioritet till personer som tidigare inte deltagit i Erasmusprogrammet.  

Vill du istället undervisa på ett partnerlärosäte i Europa kan du ansöka om Erasmusstipendium för undervisning.