Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Coronavirus

Högskolan har ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Många medarbetare arbetar också hemifrån. Här hittar du samlad information kring coronapandemin som är viktig för dig som anställd.

Högskolan bevakar kontinuerligt läget och förbereder för ev. förändringar i information och agerande. Denna sida uppdateras löpande. 

Högskolan har upprättat en handlingsplan där tre nivåer har identifierats:
* Grön nivå – verksamheten pågår som vanligt.
* Gul nivå – verksamheten ska fortgå men fysisk kontakt ska minimeras så långt som möjligt. Vi är på denna nivå just nu.
* Röd nivå – all verksamhet i högskolans lokaler som innebär fysiska möten/kontakter upphör. Denna nivå beslutas från regering eller liknande, och meddelas till rektor som i sin tur meddelar verksamheten.

Högskolan har beslutat om nivå gul fram till och med 8 november 2020. Gul nivå innebär att verksamheten ska fortgå men att fysisk kontakt ska minimeras så långt som möjligt.

På den här sidan hittar du information under följande rubriker:

Du som medarbetare

Högskolans medarbetare uppmanas generellt att följa den information och de rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Din närmaste chef är också din källa till information om vad som gäller just för dig och din avdelning/sektion. 

I det rektorsbeslut om fysisk närvaro på arbetsplatsen som gäller från och med 18 mars framgår det att utgångsläget för högskolans verksamhet är att medarbetarna ska vara på jobbet utifrån handlingsplanen vid nivå gul. Detta skärptes dock när Folkhälsomyndigheten i början av april gick ut med nya allmänna råd med anledning av coronaviruset, bland annat att arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd. Här kan du läsa de allmänna råden (extern länk).

Med anledning av detta fick varje chef i uppdrag att återigen se över sin handlingsplan för nivå gul. Syftet var att undersöka ifall det finns något ytterligare de kan göra för att minska antalet personer som har fysisk kontakt och/eller minska antalet personer i högskolans lokaler.  

Glöm inte:

 • Radera dina egna eventuella bokningar i KronoX vid behov.
 • Se över din information under rubriken ”Personuppgifter” i Primula. Det är viktigt att högskolan har aktuell information kring till exempel närmast anhörig.
 • Läs igenom de råd och tips som ständigt uppdateras under följande webbsidor:
  • Tips för distansarbete
  • Tips för distansundervisning
  • Tips för digitala möten

Blankett om samhällsviktiga funktioner och barnomsorgsbehov

Har du fått en blankett från förskola/skola om barnomsorgsbehov ifall de stänger? Högskolans chefer gör just nu en inventering av vilka medarbetare som bedöms ha en samhällsviktig funktion men vi kan redan nu säga att det främst rör de som är involverade i polisutbildning samt vårdutbildningar. Kontakta din chef om du har några frågor i detta skede.

Karensavdrag

Ersättning för karensdagsavdraget regleras direkt med Försäkringskassan. Ansökan kan göras från och med 7 april och gäller retroaktivt från och med 11 mars. Läs mer hos Försäkringskassan.

Lokaler och särskilda öppettider

För flera av våra verksamheter gäller särskilda förhållanden kring öppettider eller eventuell stängning. Mer information om särskilda öppettider

Högskolans lokaler är generellt sett öppna för studenter och medarbetare. Av arbetsmiljöskäl och smittorisk är vissa utrymmen, som till exempel textila labb, stängda för studenter eftersom det nu inte bedrivs undervisning där.

Glöm inte ditt passerkort när du rör dig i högskolans lokaler. Det behövs för att passera genom dörrar och åka hiss.

Städning av högskolans lokaler intensifieras med rengöring av handtag och knappar som många personer ofta rör.

Gymmet har fortsatt öppet – vi sätter in extra städning så att det går att träna här när andra gym stänger.

Högskolan har ingen möjlighet att låna ut datorer eller annan teknik till studenter för hemarbete. Dock har studenterna fortsatt tillgång till lokalerna.

Tjänsteresor

Från och med 13 mars gäller följande direktiv kring tjänsteresor för alla medarbetare:

 • Alla internationella tjänsteresor ställs in.
 • Alla planerade besök från internationella samarbetspartners/gäster avbokas.
 • Avrådan från tjänsteresor inom Sverige. 
 • Anställda rekommenderas att minimera antalet resor nationellt och internationellt.
 • Arbetspendling omfattas inte av beslutet.

På anställdwebben finns information om avbokning av tjänsteresor. Ta del av informationen.

Högskolans studenter får central information som rör alla, men också information från kursansvariga lärare. Vill du veta vilken information våra studenter får från centralt håll? Håll dig uppdaterad på coronasidorna på studentwebben.

Undervisning och examinationer

Gul nivå gäller fram till och med 8 november 2020. Gul nivå innebär att verksamheten ska fortgå men att fysisk kontakt ska minimeras så långt som möjligt. Vi anser att en förlängd tidsperiod för gul nivå underlättar för planeringen av verksamheten. Situationen kan dock förändras från dag till dag beroende på vilka direktiv som ges från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Chefer har fått i uppgift att se över sektioners/avdelningars handlingsplaner och anpassa dessa till den förlängda tiden, till exempel kommer examenshögtider att påverkas av detta beslut.

Missa inte att ta del av rutinen för tentamensadministration! 
Syftet med rutinen är att klargöra för lärare och administratörer vad som gäller då examinationsformen för tentamen ändras från salstentamen till distanstentamen, och samtidigt underlätta denna omställning. Ta del av rutinen på webbsidan "Tentamen". 

Alla planerade salstentor har ersatts av alternativ form av examination eller genomförs vid ett senare tillfälle. Kursansvariga ger detaljerad information till studenterna.

Vissa studentgrupper fortsätter, efter särskilda beslut, med salstentamen. Vi anser att högskolan genomför dessa på ett säkert sätt ur smittskyddssynpunkt men detta kommer att ytterligare säkerställas med hjälp av professionell rådgivning från Smittskydd Västra Götaland.

När det gäller salstentor för de utbildningar där undantag har fattas är det viktigt att studenter som har sjukdomssymptom inte kommer till tentamen. Alla har ett eget ansvar kring att minska risken för smittspridning och vi förväntar oss att våra studenter följer dessa direktiv. Smittskyddslagen anger att en enskild person har ett ansvar om att förebygga smittspridning.

Studenter som tillhör en riskgrupp måste själva bestämma om de kan delta i undervisning och examination som vanligt. Högskolan har tyvärr ingen möjlighet att anpassa vare sig undervisning eller examination för riskgrupper, utöver vad som redan gäller för anpassningar på grund av funktionsnedsättning.

Utbildningsspecifika undantag

Utbildningsspecifik information ges av kursansvarig. Här presenteras endast några av de undantag från generella beslut som fattats.

Lärarutbildningar

(2020-04-03) Som en ytterligare följd av Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd har rektor beslutat att samtliga VFU-perioder för lärarstudenter på Högskolan i Borås ställs in under våren. Huvudmän, VFU-samordnare, VFU-lärare och studenter fick information om detta under torsdagen. Det formella beslutet träder i kraft från och med måndag 6 april, studenter har dock kunnat välja att gå hem redan i dag fredag.  

Polisutbildningen

Det finns en webbsida för polisstudenter som fångar upp deras specifika frågor.

(2020-04-09) Rektor har beslutat om att närstudieveckorna för polisstudenterna kommer att köras enligt plan samt att distansstudenterna i termin 3 kommer till Borås vecka 16. Undervisningen kommer att innehålla praktiska moment men de moment som kan köras på distans ska fortsätta att ges enligt den modellen. Utbildningen skall ske utifrån ett säkerhetstänk och de moment som anses alltför riskfyllda kommer att ställas in. Studenter har fått närmare information från sina lärare.

(2020-03-18) Rektor har beslutat att göra undantag från distansundervisningskrav för polisutbildningen i de kursmoment som inte kan göras på distans. Dessa studenter kommer därför att göra vissa undervisningsmoment och examinationer på campus. Salstentamen kommer att genomföras i enlighet med tidigare planering, med vissa undantag. Studenter med influensaliknandesymptom eller luftvägsbesvär får inte komma till de undervisningsmoment och examinationer som görs på campus. Läs mer. 

Sjuksköterskeutbildning

Det finns en webbsida för sjuksköterskestudenter som fångar upp deras specifika frågor.

(2020-03-18) Rektor har beslutat att göra undantag från distansundervisningskrav för sjuksköterskeutbildningen i de kursmoment som inte kan göras på distans. Dessa studenter kommer därför att göra vissa undervisningsmoment och examinationer på campus. Salstentamen kommer att genomföras i enlighet med tidigare planering, med vissa undantag. Studenter med influensaliknandesymptom eller luftvägsbesvär får inte komma till de undervisningsmoment och examinationer som görs på campus. Läs mer.

(2020-03-20) Studenter och media har frågor kring hur coronaviruset påverkar verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU är ett moment i utbildningen som inte går att göra på distans. Så länge sjukvården kan ta emot våra studenter fortsätter vi med VFU, så långt det är möjligt. Dock kommer vi att behöva förbereda för eventuella förändringar. Det kan vara bra att komma ihåg att studenterna har möjlighet att ansöka om dispens. De ansökningarna kommer att bedömas från fall till fall enligt tidigare rutin.

Utlandsstudier

Högskolan har rekommenderat alla studenter som genomför utlandsstudier att återvända till Sverige samt att hålla kontakt med International Office.

I dagsläget har vi inga generella besked kring kommande utlandsstudier, utan ber dig hålla kontakt med International Office. Högskolan följer UD:s rekommendationer, om UD beslutar om fortsatt avrådan från resa kommer högskolan att avråda studenter från att genomföra planerade utlandsstudier.

Övrigt

Spikning

Under gult läge genomförs inga spikningar av avhandlingar, varken fysiskt i biblioteket eller på distans. Avhandlingen tillgängliggörs elektroniskt i DiVA som vanligt. För de doktorander som önskar kan högskolan ordna en ceremoni alternativt hänga upp avhandlingen i biblioteket, när vi är tillbaka i grönt läge igen.

Vid eventuella frågor

Om du har frågor kring högskolans agerande kring coronautbrottet, kontakta din närmaste chef.

Om du har frågor om coronaviruset kan du höra av dig till det nationella informationsnumret 113 13. Numret förmedlar information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Vid influensaliknande symtom och luftvägsbesvär kontakta vården genom sjukvårdsupplysningen 1177 och följ deras anvisningar. 

Tänk på god handhygien

Det mest effektiva sättet att undvika att bli smittad och smitta andra är att iaktta mycket god handhygien. Tänk på följande:

 • Tvätta händerna ofta.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Stanna hemma när du är sjuk.

WHO rekommenderar att ett avstånd på en (1) meter ska hållas.

Externa länkar med viktig information

Folkhälsomyndighetens sida om corona

Folkhälsomyndighetens frågor och svar

UD:s reseinformation

Krisinformation.se - krisinformation från svenska myndigheter

CSN:s information till studenter

Arbetsgivarverkets information om corona