Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Kris och säkerhet

Det är viktigt att vi på högskolan har en god beredskap för olika krissituationer. Det gäller inte bara hur vi agerar vid en viss händelse utan också hur vi tar hand om drabbade, anhöriga och arbetskamrater.

Målsättningen med vår krisorganisation är att den ska fungera som stöd när det finns behov av krisomhändertagande och krisbearbetning, liksom som stöd till chefer för samordning vid större olyckshändelser.

Krisorganisationen är ett komplement till samhällets övriga kris- och katastrofberedskap – exempelvis sjukhusens PKL-grupp (psykologisk/psykiatrisk katastrofledningsgrupp) och kommunens POSOM-grupp (psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer). Kommunerna har också en nyckelroll i hela samhällets krisberedskap.

Borås Stads webbplats (extern länk) kan du få mer information om hur kommunen arbetar med krisberedskapsfrågor och till vem du kan vända dig till om du som kommuninvånare vill ha mer information.

På varje akademi samt på verksamhetsstödet finns en ”krispärm” med allmän information liksom en s.k. krislåda.

Högskolans ambition är att så snabbt som möjligt, när en krissituation uppkommer, lägga ut information på webbplatsens startsida - en kanal som vi också utnyttjar när vi kommunicerar med medier och allmänhet.