Huvudmeny

2017-11-10 Aktiviteter för goda arbetsförhållanden

I våras genomfördes en medarbetarenkät på Högskolan i Borås och arbetet efter detta går vidare.
– I stort sett alla medarbetare inom Verksamhetsstöd (VS) prioriterade att svara på medarbetarenkäten. Före årsskiftet ska alla ha tagit del av den egna avdelningens resultat och delta i att analysera vilka förbättringsaktiviteter som är särskilt prioriterade för fortsatt goda arbetsförhållanden, berättar Karin Cardell, förvaltningschef.

Karin CardellArbetet med förbättringsaktiviteter ska beskrivas i en plan som ska följas upp under nästa år.

– Svarsfrekvensen från oss inom VS var mycket god, 95 %, och totalt för högskolan 79 %. Att så många medarbetare på VS bidragit till enkätresultatet ser jag som uttryck för stort och gemensamt engagemang för god arbetsmiljö, säger Karin Cardell.

Två exempel på det fortsatta arbetet

Avdelningarna Kommunikation och Ekonomi är två av de avdelningar som arbetat vidare med resultatet från medarbetarenkäten och satt upp handlingsplaner för hur de ska fortsätta arbetet. Avdelningscheferna berättar mer.

Kommunikation

Annie Andréasson, kommunikationschef:

Annie Andréasson

– Vi började med att gå igenom medarbetarenkäten tillsammans och har gemensamt bestämt oss för fyra olika punkter som vi kommer att arbeta vidare med. I vår handlingsplan har vi skrivit vad vi ska göra, hur det ska gå till, när det ska göras och vem som är ansvarig.

– Vi kommer bland annat att arbeta med målkvalitet och då med utvärderingsbara, realistiska och tydliga mål. Detta har vi nu startat med i vårt gemensamma arbete med verksamhetsplanen. Det är ett bra sätt att involvera alla på avdelningen och för att medvetandegöra måltänket.

– För att förbättra vårt sociala klimat och för att få en god sammanhållning och stämning på avdelningen har vi tillsatt en aktivitetsgrupp som ska arbeta med gemensamma aktiviteter. Alla på avdelningen kommer också att få en kritisk vän. Det är en kollega som man kommer att träffa en liten stund varje eller varannan vecka och diskutera olika frågor med. Detta gör det möjligt att lära känna varandra på ett lite annorlunda sätt.

– Vi har precis börjat arbeta utifrån handlingsplanen i och med våra utvecklingsdagar den 6–7 november. Det har gått bra, och måldiskussionerna engagerade medarbetarna och väckte många frågor.

Ekonomi

Linda Sörensen, ekonomichef:

Linda Sörensen

– Vi har haft grupparbeten för att identifiera förslag till områden som vi vill prioritera och arbeta vidare med. Dessa förslag diskuterade vi sedan i helgrupp innan vi dokumenterade det i en handlingsplan. Den beskriver aktiviteter som vi gemensamt har prioriterat på vår avdelning. Syftet är att fokusera på aktiviteter som bidrar till en god hälsa och som ger oss goda förutsättningar att göra ett bra arbete.

– Handlingsplanen blev klar i slutet av september och vi har redan börjat arbeta med en del av aktiviteterna. Några exempel på aktiviteter är att vi ska prova att ersätta en del möten med promenadmöten, vi ska avsätta mer tid för reflektion och vi ska lära oss mer om hur man kan förhålla sig till perioder med hög arbetsbelastning och hur man kan tänka kring prioritering.

– Vi har så smått börjat med promenadmöten. Det gäller att göra det till en ny vana och komma över de hinder som man kan känna inledningsvis, till exempel kring hur man gör med dokumentation under ett promenadmöte. Vi har också börjat med att avsätta tid för reflektion. Ungefär en gång per månad får medarbetarna ett mejl med områden/frågor som de kan reflektera kring. Det blir lättare att avsätta tid för reflektion när man har en frågeställning som man kan utgå ifrån i sitt reflekterande.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Anna Sigge, Suss Wilén, Ida Borenstein