Huvudmeny

Kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet är en regelbunden och ständigt pågående process innefattande följande faser:

 • Styrning  
 • Planering
 • Genomförande
 • Uppföljning

Styrning

Som statlig myndighet sker styrning av verksamheten genom lagstiftning och föreskrifter på övergripande nivå såsom förvaltningslagen, men även för verksamheten specifik lagstiftning genom exempelvis högskolelagen och högskoleförordningen. Därutöver fattar högskolan själv beslut om styrdokument såsom styrelsens och rektors organisations- och beslutsordningar samt policy för kvalitetsarbete vid Högskolan i Borås. För verksamhetsstödet finns även verksamhetsstödets organisations- och beslutsordning.  Inom Verksamhetsstöd bereds högskoleövergripande styrdokument (policy/riktlinjer/rutiner) för specifika verksamhetsområden/funktioner.

Planering

Utifrån de förutsättningar som styrningen ger, tillgängliga resurser och de behov som verksamheten vid högskolan har, planeras verksamheten i samråd med berörda verksamheter. Huvudparten av verksamheten inom Verksamhetsstöd är av kontinuerlig art och finns sammanfattad som mål- och uppdragsbeskrivning för avdelningar/funktion. Särskilt prioriterade insatser framgår av upprättade verksamhetsplaner, handlingsplaner och individuella utvecklingsplaner.
Förebyggande och framåtblickande riskanalyser genomförs (där behov/krav finns) där det som planeras granskas för att kunna identifiera hur risken kan hanteras. Underlaget till analyserna kan komma från omvärld men grundas främst på resultatet av den utvärdering som verksamheten gjort genom att följa upp tidigare gjord planering.

Genom medarbetarnas individuella utvecklingsplaner ges medarbetarna möjlighet att återkoppla till högskolans beslutade mål och verksamhetsplaner.

Genomförande

Verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, regler, mål, uppdrag och upprättade planer varefter resultaten sammanställs och dokumenteras. Om genomförandet avviker i relation till styrning och planering dokumenteras dessa avvikelser. Genomförandet präglas av professionellt bemötande.

Uppföljning

Uppföljning av verksamhetens kvalitetsarbete sker systematiskt genom att fastställda kvalitetskriterier prövas i form av bl.a. audits (pdf) samt avvikelsehantering (pdf). Uppföljning av verksamhetsplaner och handlingsplaner dokumenteras t.ex. genom årliga verksamhetsberättelser på enhets- och avdelningsnivå. Uppföljningen ligger till grund för fortsatt planerings- och förbättringsarbete i följande års planeringsfas.

Övergripande granskas högskolans hela verksamhet av tillsynsmyndigheter som t ex Universitetskanslersämbetet, Ekonomistyrningsverket, Riksrevisionen, Riksarkivet, Arbetsmiljöverket, Justitieombudsmannen, Justitiekanslern och Diskrimineringsombudsmannen.

Vägledande principer

Inom ramen för den av styrelsen beslutade policy för kvalitetsarbete vid Högskolan i Borås, anges fyra vägledande principer som gäller för all verksamhet inom högskolan. Denna riktlinje visar hur principerna tillämpas inom Verksamhetsstödet.

Integrerat

Kvalitet i verksamheten åstadkoms i anställdas och studenters dagliga arbetsuppgifter och interaktioner. Kvalitetssäkrande rutiner är utformade så att anställda och studenter upplever nyttan av rutinerna och känner sig delaktiga och engagerade i att utveckla verksamhetens kvalitet. 

För Verksamhetsstöds del innebär detta att

 •  delaktighet skapas genom att medarbetarna aktivt deltar i planerings- och uppföljningsarbete såsom till exempel verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser samt individuella utvecklingsplaner.

Enhetligt

Kvalitetssäkrande rutiner utformas lika för all utbildning och forskning vid högskolan såvida det inte finns synnerliga skäl till olikheter. Enhetligheten skapar tydlighet, rättssäkerhet och effektivitet samtidigt som den ger utrymme till flexibilitet när så behövs. 

För Verksamhetsstöds del innebär detta att

 • vad som ska göras framgår av lagar, regler, styrdokument och högskolans planering.
 • verksamheten bedrivs med ett helhetsperspektiv på ett professionellt och proaktivt sätt för att tillsammans med akademierna skapa ett ändamålsenligt stöd.
 • rutiner ska vara enhetliga.

Transparent

Högskolans interna information skapar goda förutsättningar för att anställda och studenter ska känna till de mål prioriteringar och förutsättningar som gäller för det egna arbetet och de rutiner som ska leda fram till målen. Dessutom framgår det tydligt hur den egna insatsen påverkar och påverkas av den övriga verksamheter. Information om resultaten av genomförda kvalitetsgranskningar är lättillgänglig för anställda, studenter och omvärlden.

För Verksamhetsstöds del innebär detta att

 • styrdokument, såsom till exempel verksamhetsplaner, rutiner, avvikelsehantering, tas fram i samråd med berörda parter. 
 • styrdokumenten finns tillgängliga på ett lämpligt sätt, till exempel på webb, samt utgör grund för de aktiviteter som genomförs. 

Skarpt

Högskolans kvalitetsarbete är verkningsfullt. Högskolan genomför regelbundna oberoende granskningar av hur kvalitet säkerställs i verksamheten och åtgärdar eventuella brister skyndsamt.

För Verksamhetsstöds del innebär detta att

 • verksamheten kontinuerligt genomlyser sin verksamhet genom till exempel verksamhetsberättelser, audits och avvikelsehantering.
 • identifierade brister dokumenteras och åtgärdas genom till exempel uppdatering av styrdokument och rutiner eller förändrat beteende.

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för Verksamhetsstöd vid Högskolan i Borås (pdf)