Huvudmeny

Datahanteringsplan

Datahanteringsplanen (Data Management Plan, DMP) är ett levande dokument som används för att beskriva hur forskningsdata hanteras under forskningsprocessen och efter avslutat forskningsprojekt. Syftet är att underlätta bevarande och öppet tillgängliggöra forskningsdata.

Meningen med en datahanteringsplan är att belysa olika aspekter av datahantering så som insamling, dokumentation, bearbetning, lagring och arkivering för att möjliggöra användande av forskningsdata i framtida forskning. Hur denna dokumentation ser ut beror på disciplin, typ av data och krav från lärosätet eller externa finansiärer. Idag kräver flera finansiärer en DMP vid inlämning av en ansökan, bl.a. EU:s Horizon 2020.

Svensk Nationell Datatjänst (SND) har skapat en checklista för datahanteringsplaner. Det kan dock vara bra att tänka på att alla delar av checklistan inte är lika relevanta för alla projekt.

DMPonline är ett hjälpverktyg för att skapa datahanteringsplaner utvecklat av brittiska Digital Curation Center (DCC). Du kan skapa ett konto hos DMPonline trots att det står "UK users only". I verktyget finns en mängd olika mallar för datahanteringsplaner, som är anpassade till olika forskningsfinansiärers krav. Där finns till exempel en mall för datahanteringsplaner i forskningsprojekt finansierade av Horizon 2020. Det finns inte mallar för svenska finansiärer i DMPonline, men det finns en oberoende mall som kan användas. Då kan du påbörja din datahanteringsplan i verktyget för att sedan exportera den och fortsätta arbetet på egen hand. Det ger ett bra stöd i det inledande arbetet med planen.

Kom ihåg att datahanteringsplan är ett levande dokument. Varje gång det sker en utveckling i ett forskningsprojekt bör datahanteringsplanen uppdateras för att reflektera förändringarna och dokumentera vad som skett.