Huvudmeny

Vad är forskningsdata?

Forskningsdata är ett komplicerat begrepp. När det handlar om hantering och tillgängliggörande av öppen data syftas det på digital data som har samlats in eller framställts i vetenskapligt syfte.

Det finns ingen enhetlig definition på forskningsdata, utan definitionen kan variera mellan discipliner och mellan forskningsfinansiärer. Oftast syftar forskningsdata ändå på data som har samlats in eller skapats för att analyseras i vetenskapligt syfte och data som behövs för att stödja eller validera resultat från ett forskningsprojekt. Det kan vara mätdata, textdata, intervjuer, statistik, enkätsvar, bilder, videoklipp, texter, kartor etc.

Horizon 2020 definierar forskningsdata på följande sätt: Fakta eller siffror som har samlats för att undersökas och anses vara grunden för resonemang, diskussion eller beräkningar. I forskningskontext är exempel på forskningsdata statistik, resultat från experiment, mätdata, observationer från fältarbete, enkätdata, intervjuer, inspelningar (video/ljud) och bilder. Fokus ligger på data tillgänglig i digitalt format (se sidan 4 i ovan länkade dokument).

Eftersom högskolan är en myndighet tillämpas offentlighetsprincipen, vilket som bekant innebär att allmäna handlingar kan begäras ut från myndigheten. Forskningsdata är att betrakta som allmänna handlingar, och ska därför göras tillgänglig på begäran så länge de inte omfattas av en sekretessbestämmelse.