Huvudmeny

Låneavtal

Här kan du läsa igenom det avtal som du behöver godkänna för att få ett lånekonto på biblioteket på Högskolan i Borås.

Genom att godkänna följande avtal förbinder sig låntagaren att följa biblioteket på Högskolan i Borås lånevillkor, samt att biblioteket får hantera personlig data för låntagaren. Lånevillkoren kan komma att ändras under avtalstiden.

Allmänt om biblioteket

 • Biblioteket är ett offentligt bibliotek öppet för alla.
 • Genom att ansöka om lånekort förbinder låntagaren sig att följa bibliotekets regler.
 • Samlingarna är främst avsedda för högskolans personal och studenter.
 • Bibliotekets öppettideradresser och priser anslås på webbsidan.

Lånekort/lånekonto

 • Högskolans studenter och anställda får lånekort som berättigar till lokala lån och fjärrlån. 
 • Forskare och studenter aktiva vid andra lärosäten får lånekonto som berättigar till lokala lån och fjärrlån.
 • Allmänhet som har fyllt 16 år får lånekonto som berättigar till lokala lån, med undantag av böcker som är obligatorisk kurslitteratur på Högskolan i Borås.
 • För att person som är under 18 år ska få lånekonto krävs målsmans godkännande via denna blankett (pdf).
 • Vid uthämtandet av lånekort/lånekonto skall giltig fotolegitimation uppvisas. Extern student skall även uppvisa campuskort eller liknande.
 • Distansstudent lånar med hjälp av sitt användarkonto.
 • Lånekortet/lånekontot är en personlig värdehandling. Den som undertecknar lånekortet/lånekontot är ansvarig för allt som lånas på det – även ekonomiskt.
 • Förlust av lånekort skall omgående anmälas till biblioteket.
 • Ersättning av förlorat lånekort sker mot en avgift.
 • Det är låntagarens ansvar att se till att biblioteket har tillgång till korrekta adressuppgifter, gäller såväl postadress som e-postadress.

Lånetider, omlån och reservationer

 • Lånetiden för kursböcker är 7 dagar. För distansstudenter som får kursböcker skickade till sig via post är lånetiden 11 dagar. 
 • Lånetiden för övriga böcker är 21 dagar. För distansstudenter som får bok skickad till sig via post är lånetiden 25 dagar.
 • Inga nya lån tillåts om låntagaren har ett försenat lån där boken är reserverad av annan låntagare.
 • Om det inte finns några reservationer på kursböcker eller övriga böcker förnyas dessa lån automatiskt, såvida den maximala lånetiden inte uppnåtts.
 • Om ett automatiskt omlån inte är möjligt skickas en påminnelse via e-post om att boken ska återlämnas.
 • Maximal lånetid för kursböcker (7-dagarslån) är fyra månader. För 21-dagarslån är den maximala lånetiden 12 månader (24 månader för personal).
 • Om ingen reserverat boken när maximal lånetid uppnåtts går det att göra ett nytt lån på boken, det kräver dock att låntagaren kommer till biblioteket.
 • Reserverat material skall hämtas inom tre dagar.

Material med särskilda lånetider

 • Lånetiden för nyckel till förvaringsskåp är 1 vecka. För att behålla skåpet längre än så krävs det att låntagaren kommer till biblioteket och gör ett nytt lån på nyckeln.
 • Lånetiden för hörlurar är 1 dag

Material som ej lånas ut

 • Referenslitteratur som t.ex. lexikon och uppslagsverk 
 • Tidskrifter 
 • Kartor
 • Dagstidningar
 • Visst offentligt tryck 
 • Statistik 
 • Mikromedia 
 • Viss kurslitteratur

Lån från andra bibliotek

 • Biblioteket förmedlar lån från svenska och utländska bibliotek och arkiv till högskolans personal och studenter samt externa studenter och forskare, under förutsättning att materialet inte finns i bibliotekets samlingar.
 • För artikelkopior utgår en avgift.
 • För inlånat material gäller det långivande bibliotekets bestämmelser.

Förseningsavgifter, krav och fakturor

 • Material som inte återlämnas i tid krävs in av biblioteket via e-post. Varje låntagare är dock skyldig att själv hålla reda på lånetiden för lånat material. Biblioteket är inte skyldigt att skicka påminnelser utan gör det som en service. Denna service gäller endast den som lämnat en korrekt e-postadress till biblioteket.
 • Förseningsavgifter för samtliga böcker är 10 kronor per dag och bok.
 • Lånekortet spärras om låntagaren har en skuld på 100 kronor eller mer.
 • 14-30 dagar efter att materialets återlämningstid passerats skickas en faktura ut med ett i förväg fastställt belopp på 500 kronor/bok.
 • Vid fakturering tas alltid en administrativ avgift ut på 50 kronor/bok.
 • Om det utlånade materialet återlämnas efter det att faktura skickats ut stryks avgiften för boken, men den administrativa avgiften skall ändå betalas.
 • Obetalda skulder lämnas till inkasso.
 • Fakturerade skulder skall alltid betalas mot fakturan, d.v.s. till bibliotekets bankgiro.
 • Avgiften på ej återlämnade eller förstörda böcker är ett i förväg bestämt belopp på 500 kronor/bok, gäller även för fjärrlån.

Elektroniska medier

 • Alla besökare är välkomna att använda bibliotekets elektroniska medier, exempelvis databaser och e-tidskrifter. 
 • För åtkomst till elektroniska medier utanför biblioteksbyggnaden krävs att man är knuten till Högskolan i Borås.

Sekretessbestämmelser

För biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt § 3 kapitel 40 i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) för uppgifter i register om enskilda personers lån, reservationer eller andra former av beställningar.

Hantering av personuppgifter

Alla som vill bli låntagare på biblioteket vid Högskolan i Borås måste lämna vissa uppgifter om sig själva. Uppgifterna biblioteket behöver samla in är namn, personnummer, adress, telefonnummer samt e-postadress. Uppgifterna kommer att användas för att hantera de lån du gör på biblioteket.

Uppgifterna kommer att vara åtkomliga för bibliotekets personal. I händelse av fakturering av förseningsavgifter, kommer även högskolans ekonomiavdelning ges tillgång till uppgifterna. Vid utebliven betalning av faktura kommer uppgifterna lämnas vidare till upphandlat inkassoföretag. Vid händelse av förändringar i låneavtalet eller andra större förändringar som berör låntagarna kan e-postadresserna komma att användas i ett externt system för mailutskick. 

Uppgifterna kommer att lagras i en lagringstjänst som är tillgänglig via Internet (s.k. molntjänst). Uppgifterna kommer att raderas när låntagaren inte längre anses vara aktiv.

Låntagaren kan när som helst meddela att vederbörande inte vill vara låntagare längre. Lånekontot kommer då raderas, förutsatt att inga aktiva lån eller avgifter finns hos biblioteket.

Med reservation för eventuella ändringar.