Huvudmeny
Rolf Hasslöw

2018-05-22 08:19

Koordinerar stödet för forskningsdata


Under våren har högskolan anställt en koordinator med inriktning mot forskningsdata. Koordinatorns uppgift är att samordna och konkretisera stödet som finns för hantering av forskningsdata.

Sedan mitten av mars har Rolf Hasslöw varit anställd på biblioteket för att koordinera arbetet med att ta fram permanenta strukturer för stöd till hantering av forskningsdata. Anställningen som koordinator med inriktning på forskningsdata är en helt nyinrättad tjänst, och även lite speciell i det att den i dagsläget delas mellan Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. Det innebär att Rolf delar sin tid mellan tre olika lärosäten, där uppdraget är detsamma på samtliga lärosäten.

Här i Borås går arbetet med att inrätta en grupp som ska kunna stötta forskare i forskningsdatahanteringen, en så kallat Data Access Unit (DAU), framåt. Att hantera forskningsdata är en komplex process, och en DAU behöver därför bestå av flera olika kompetenser, som tillsammans kan svara på alla de frågor som kan tänkas uppstå när forskningsdata ska hanteras på ett korrekt sätt. Från Svensk Nationell Datatjänst (SND) kommer förslaget att en DAU bör ha tillgång till följande tjänstetyper: forskningsbibliotekarie, arkivarie, jurist, forsknings- och innovationspersonal, IT-personal.

Den centrala uppgiften för en DAU är att hjälpa lärosätets forskare att göra sina data så tillgängliga som möjligt, i enlighet med FAIR-principerna (FAIR står för Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Konkret innebär detta att utbilda och stödja forskarna i datahantering och tillgänglighet och publicering av metadata.

Så snart DAU:en är inrättad kommer detta att informeras om, men om du som forskare vill ha stöd i din hantering av forskningsdata i väntan på DAU är detta fullt möjligt. Kontakta då Rolf Hasslöw eller Signe Wulund