Huvudmeny

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Arbete med hållbar utveckling på biblioteket

Utgångspunkten för arbetet med hållbar utveckling vid biblioteket är den högskolegemensamma policyn för hållbar utveckling och de gemensamma miljömålen. I högskolans handlingsplan framgår att respektive institution/enhet ska lämna förslag på egna aktiviteter för att nå de fastställda miljömålen. Biblioteket upprättar med anledning av detta handlingsplaner för miljömålsarbetet på enheten och ska på så vis bidra till en hållbar utveckling. I en handlingsplan beskrivs vilka mål som ska uppnås, aktiviteter för att nå uppsatta mål, slutdatum för genomförandet samt ansvarig person för genomförandet. Uppföljning av genomförda aktiviteter sker årligen av ledning och hållbarhetsombud.

Enkelt uttryckt handlar hållbar utveckling om att svara upp mot dagens globala utmaningar genom att vara medveten om de ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenserna av de egna valen och handla därefter. Bibliotekens grundläggande aktiviteter, såsom tillhandahållande av ett brett utbud av medier, kostnadsfria lån, och att vara en social mötesplats är i sig ett arbete med hållbar utveckling som bör framhållas. Men även effektiv informationshantering, som digitalisering och ökad elektronisk publicering har hög relevans för en hållbar samhällsutveckling. Andra prioriterade områden inom ramen för hållbarhetsarbetet  är:

  • Stöd för högskolans arbete med att utveckla diplomerade kurser inom hållbar utveckling
  • Införande av ett s k print-and-collect-system för att minska antalet pappersutskrifter då endast efterfrågade utskrifter skrivs ut.  
  • Genom inköp av elektroniska böcker framför tryckta sparas en stor mängd papper, samtidigt som boken tillgängliggörs för flera studenter samtidigt.
  • Stöd och service för distansbaserade studenter i form av utveckling lärobjekt och andra tekniska lösningar. Det är naturligtvis även önskvärt att utveckla fler flexibla moment också i campusundervisningen då ju allt resande utgör en negativ klimatpåverkan.