Huvudmeny

Rapporter

Rapporter har stora likheter med vanliga böcker och kan vara vetenskapliga till sin natur. Rapporter ges ofta ut av myndigheter eller organisationer och kan ibland sakna personlig författare. I sådana fall ställs referensen upp på organisationens namn.
Rapporter kan ges ut i rapportserier. Du kan välja att ta med information om rapportserie och serienummer i referensen om du vill, då anges detta inom parentes efter rapportens titel, men det går också att utelämna den informationen. Tänk bara på att vara konsekvent inom ramen för din uppsats.
För rapporter som är fritt tillgängliga via webben rekommenderar vi att man även anger URL sist i referensen.

I din text: 
(Fredlund & Spång 2012)  

Referens till källförteckningen:
Fredlund, E. & Spång, J. (2012). Mögel och mögelgifter i torkad frukt (Livsmedelsverkets rapportserie 2012:5). Uppsala: Livsmedelsverket. http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2012/
2012_livsmedelsverket_5_mogel_mogelgifter_i_torkad_frukt.pdf