Huvudmeny

Definitioner

Följande uttryck används ofta i dessa sammanhang:

Akronym: Förkortning som består av initialer, t.ex. FN - Förenta Nationerna.

Alfabetisk ordning: Bokstavsordning, som innebär att t.ex. författare Andersson kommer före Bengtsson.

Antologi: En bok som består av bidrag från flera olika författare.

Bibliografi: En förteckning över publikationer enligt ett visst system, t.ex. inom ett visst ämne eller ett lands samlade utgivning (nationalbibliografi)

Bibliografisk beskrivning: De uppgifter om ett dokuments författare, titel, siduppgift, tryckår, förläggare etc. som behövs för att identifiera och hitta dokument.

Huvuduppslag: Det ord som ett dokument ordnas under i en bibliografi, förteckning eller referenslista. Det kan t.ex. vara författarens efternamn, bokens titel eller en organisation.

Konferenstryck: Dokumentation från seminarier och konferenser.

Källa: Där du hämtat dina uppgifter. Det kan vara en bok, en tidskrift ek. dyl.

Källförteckning: Förteckning över de publikationer som ligger till grund för ett dokument som en artikel eller en uppsats. I t.ex. Harvardsystemet skall källförteckningen vara i alfabetisk ordning.

Monografi: En bok som behandlar ett relativt avgränsat ämne och som har samma författare för hela verket.

Paginering: Sidnumrering.

Referens: Bibliografisk beskrivning av en källa.

Texthänvisning: T.ex.Harvardsystemet använder en parantes i texten för att ange när en uppgift är hämtad från en annan källa. Inom parentesen finns normalt enbart ett författarnamn och ett årtal, ibland även sidhänvisning.

Tidning: Publikation som ges ut dagligen eller veckovis som är avsedd för spridning bland allmänheten och som innehåller allmänna nyheter.

Tidskrift: En periodisk publikation som utges regelbundet, 4-12 nummer per år, och som innehåller forskningsresultat, fackkunskap, kulturmaterial eller förströelse.

Volym: Tidskrifter utges i volym. Ofta motsvarar volym en årgång, men några internationella tidskrifter har flera volymer under samma år eller ibland en årgång som sträcker sig över två volymer, Uppgift om volym är därför viktig.