Huvudmeny

Undervisningens innehåll

Undervisningen i informationssökning på grundnivå är oftast uppdelad på tre tillfällen under utbildningen. Genom återkommande undervisning och ökad ämneskunskap utvecklar studenten en alltmer medveten och självständig hållning till att söka information och vara källkritisk.  

Undervisningen bygger på en progression där studenterna successivt utvecklar sin kompetens i att självständigt söka, kritiskt värdera och använda information på en vetenskaplig nivå.

De behov studenterna har av informationssökning både under och efter studietiden skiljer sig mellan olika utbildningar. Därför planeras innehållet i undervisningen alltid tillsammans med institutionerna utifrån de olika programmens särart.

Här följer exempel på innehåll i undervisningen på grundnivå:

Nivå 1
Introduktion till bibliotekets webbplats och informationsresurser
Informationssökning i olika typer av informationskällor och söktjänster, som Primo och någon för ämnet relevant databas. 
Söka information på webben – Google Scholar
Introduktion till vetenskaplig publicering och hur den är organiserad
Tolkning av referenser
Grunder i källkritik

Nivå 2
Sökteknik och sökstrategier, som att använda boolesk sökning och sökhistorik
Söka vetenskapligt material
Söka information i Primo - fördjupning
Introduktion till att söka i ämnesdatabaser relevanta för uppgiften och ämnet
Introduktion till ämnesordssystem


Nivå3
Systematisk sökning i databaser, som användning av citeringssökning, sökhistorik och  ämnesordssystem - fördjupning
Citeringssökning i relevanta informationskällor
Vetenskaplig publicering och olika publikationstyper - fördjupning
Referenshanteringssystem - EndNote
Organisera och dokumentera sökprocessen