Huvudmeny
Biblioteket

Uppdragsforskning

Nedan visas exempel på Bibliotekshögskolans uppdragsforskning.

Följeforskningen av Göta utveckling

Göta utveckling är ett treårigt projekt som syftar till att utveckla gemensamma bibliotekstjänster i Götasamarbetet. Detta för att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Regionbibliotek Östergötland har bjudit in forskare från Bibliotekshögskolan i Borås att följa projektet Göta utveckling. Forskare ger en bakgrundsbild genom olika metoder och en historisk bild av den diskussion som förts de senaste decennierna kring katalogsamverkan på regional och nationell nivå. Läs mer om projektet här (extern länk).

KUBUtvärdering av KUB-projektet - Lärande i biblioteket

KUB var ett kompetensutvecklingsprojekt för biblioteken i Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmland. Projektet pågick från 1 februari 2012 till 30 juni 2014. Syftet med projektet var att all bibliotekspersonalen i de fyra länen skulle utveckla och stärka relevanta kompetenser. I början av maj 2012 lämnade Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås in ett anbud om att genomföra en utvärdering av projektet KUB. I slutet av maj fick vi i uppdrag att genomföra utvärderingen i form av följeforskning. Uppdragsgivare har varit Region Värmland. Läs mer om utvärderingen (extern länk).

"Vi arbetar i medborgarnas tjänst""Vi arbetar i medborgarnas tjänst"

Mediestrategiskt arbete är centralt för alla typer av bibliotek. De senaste åren har bibliotekens urval av medier varit satt under debatt. Hur resonerar bibliotekarier och andra biblioteksanställda kring förvärv och annat mediestrategiskt arbete? Hur formuleras principerna för arbetet i bibliotekens medieplaner? Vilken roll spelar biblioteksanvändarna i urvalsarbetet?

Svensk biblioteksförenings Utvecklingsråd för verksamhetsfrågor gav universitetslektor Åsa Söderlind och universitetsadjunkt Gullvor Elf på Högskolan i Borås, i uppgift att kartlägga hur detta arbete ser ut. Det gjordes genom en genomgång av ett stort antal medieplaner från olika bibliotekstyper. 

 

LäsmusklerLäsmuskler

Läsmuskler är ett projekt som ska få barn och unga att läsa. Det är ett nationellt projekt som främst riktar sig till barn och unga inom idrottsrörelsen. Med projektet Läsmuskler vill man få idrottande barn att på sin fritid känna läsglädje och att läsa mer. Läsmuskler består bland annat av pop up-bibliotek som kan dyka upp lite här och var. Läsmuskler har också en husvagn fylld med böcker och annat spännande som ställs upp i samband med olika evenemang.

2020KoM

Samhället och bibliotekslandskapet befinner sig i snabb förändring. Hur kan folkbibliotek och länsbibliotek förhålla sig för att fortsätta vara unika och intressanta för användarna? Det var utgångspunkten för Värnamo och Länsbiblioteket när de startade ett utvecklingsarbete, 2020KoM, 2011. Utvecklingsarbetet växte fram i en process där kommunikation, medier och möten var grundförutsättningar. Under våren 2015 gjordes en utvärdering av 2020KoM av Linnéa Lindsköld och Cecilia Gärdén, forskare vid sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Läslyftet - Stimulera läsintresse

Läslyftet riktar sig till lärare inom alla ämnen och lärare och förskollärare i förskoleklass. Fortbildningsmaterialet i Läslyftet är indelat i så kallade moduler. Det finns flera moduler att välja mellan och antalet kommer successivt att utökas under tiden som fortbildningen pågår. Modulen stimulera läsintresse, visar hur skolbiblioteken kan användas som resurs i skolan och hur samverkan kan stödja elevernas lärande. - De som arbetar med modulen får möta olika metoder som kan användas för att skapa intresse för läsning. Målet är att skapa en skola som är en läsande miljö och där detta blir tydligt och synligt, säger Frances Hultgren, lektor och vetenskapligt ansvarig för modulen i en intervju med Skolverket.

Talande böcker och läsande barnRapport - Talande böcker och läsande barn

Syftet med denna rapport är att skapa en fördjupad förståelse för unga talboksanvändare
(under 18 år) och utifrån denna förståelse skapa en grund för att vidareutveckla de svenska bibliotekens service till denna målgrupp. Rapporten är skriven på uppdrag av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Bakgrunden till studien är formulerad i myndighetens Barn- och ungdomsstrategi för 2012–2014, där myndighetens arbete med att implementera ett barnperspektiv betonas. Författare: Anna Hampson Lundh universitetslektor Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Läs hela rapporten (pdf).

Följeforskning lilla Slottet

Lilla Slottet är ett projekt som drivs av Malmö Stadsbibliotek vars syfte är att utveckla en nydanande barnverksamhet för Malmös 0-8 åringar. Projektperioden löper från september 2012 och pågår till och med hösten 2016. Syftet med följeforskningsprojektet på Högskolan i Borås är att ge återkoppling och inspiration till personalen på Malmö stadsbibliotek i deras arbete med att utveckla sitt barnbibliotek, Lilla Slottet. Också att få kunskap om hur besökares delaktighet kan åstadkommas i en barnbiblioteksverksamhet och fördjupa förståelsen av delaktighetsbegreppet. Läs mer om lilla slottet här (extern länk).

Publicera!Publicera!

Rapporten Publicera! – svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor har tagits fram av Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening. Rapporten belyser bakgrunden till de insatser forskningsbiblioteken gör rörande open acces-publicering, bibliometri och utvärdering samt digitalisering och beskriver vilka uttryck det tar sig i det dagliga arbetet. Fokus för rapporten är svenska forskningsbiblioteks arbete med att tillgängliggöra och synliggöra sådant som producerats vid det egna lärosätet eller material från samlingarna som biblioteken har digitaliserat. Läs hela rapporten (pdf).