Huvudmeny

Program

Mötesplats Profession – Forskning 

27-28 oktober 2016 Borås

 

Dag 1 torsdag 27 oktober                                        

 Lokal: Sal M506, Sandgärdet, Högskolan i Borås

12:30–13:00 Registrering

 

13:00–13:15 Samling. Välkomsthälsning

Jenny Johannisson, vicerektor för forskning, Högskolan Borås

13:15–14:00  Bibliotek i centrum eller periferi. Vad chefer anser om bibliotekets organisatoriska placering och andra faktorer för att få genomslag. Ett uppdrag från KB inom ramen för en nationell biblioteksstrategi.

Margareta Lundberg Rodin och Katarina Michnik, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

14:00–14:30 Efterföljande paneldiskussion

Lars Ilshammar, Kungl biblioteket; Björn Brorström, Högskolan i Borås samt SUHF och Maria Jacobsson, SKL under ledning av Barbro Thomas.

14:30–15:00 Fikapaus


15:00–17:00 Paperseminarier med tre teman:

OBS! Valbara seminarier som sker i olika lokaler. Se lokalspecifikation under respektive tema.                   

SAMVERKAN
Sal M506

Värd: Eva Fred, Kultur i Väst  
Samtalsledare: Cecilia Gärdén, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Björkman, Peter Biblioteket som mötesplats för läsfrämjande: En rapport från ett samarbete med Arbetsförmedlingen kring personer som står utanför arbetsmarknaden till följd av mångfacetterad och långvarig ohälsa. Botkyrka kommun

Danielsson, Ulrika Språknätet - från projekt till etablerad verksamhet. Om sektorsövergripande samverkan kring små barns språkutveckling i Uppsala län. En utvärdering

Wilner, Anna, Thorn, Jessica & Hurtig, Tina Samverkan mellan högskolebibliotek och Sjukhusbibliotek. Högskolan Väst och NU-biblioteket

METOD
Sal M504

Värd: Katarina Wiberg, Svensk biblioteksförening
Samtalsledare: Åsa Söderlind, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Gramming, Erica Meröppet, mer än bara mer öppet. Biblioteksprojekt i Jönköpings län

Kjellberg, Sara m.fl. Bibliotekets doktorandstöd i nya former – från generiska kurser till det kontextuella lärandet. Malmö högskola

Selin, Eva & Graube, Karin Vilken patientpåverkan har den biblioterapeutiska aktiviteten Lässklubb på Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus? BUS-biblioteket Göteborg

VERKTYG
Sal M502

Värd: Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening
Samtalsledare: Margareta Lundberg Rodin, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Häusner, Eva-Maria & Sommerland, Ylva Who needs a national bibliography? Kungliga Biblioteket

Larsson, Anna Scratch på folkbibliotek – ett aktionsforskningsprojekt på Åstorps bibliotek i sociokulturell anda, Åstorps bibliotek

Svanborg, Petra Så himla coolt!: pilotprojekt med 3D-skrivare på Medicinska biblioteket vid Umeå universitet

19:00    Mingel och buffé.

Textile Fashion Center. Start på Textilmuseet.

 

Dag 2 fredag 28 oktober                         

Sal M506

8:30–9:30 Professionsutveckling – vad krävs av framtidens bibliotekarie?

Kompetensförsörjning vid högskolebibliotek och folkbibliotek är en brännande fråga i en tid då arbetsredskapen blir fler och utvecklas snabbt. Professionell kunskapsutveckling behöver ske löpande och strategiskt. Utmaningarna är många, bibliotekarierna behöver vara uppdaterade, förändringsbenägna samt bidra till utveckling och kvalitetssäkring av framtidens bibliotek. Betydelsen av att arbeta forskningsbaserat betonas, likaså pedagogisk kompetens, kunskap om digital teknik och sociala medier, nätverkande och uppsökande arbete samt kunskap om hur digitala och fysiska lärmiljöer och mötesplatser behöver utformas.

Jenny Lindberg, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås och Lena Lundberg Vesterlund, bibliotekschef Luleå kommun. Jenny Johannisson, Högskolan i Borås leder samtalet.

9:30–10:00 Fika

 

10:00–12:00 Paperseminarier med två teman:                               

OBS! Valbara seminarier som sker i olika lokaler. Se lokalspecifikation under respektive tema.     

ANVÄNDARE
Sal M506

Värd: Gunnar Südow, Kultur i Väst 
Samtalsledare: Linnéa Lindsköld, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Blomdahl Svensson, Hèlène Ingen vill bara vara den som tar emot - alla vill vara den som ger. Bibliotekets roll som mottagare, förmedlare och mötesplats i samhället, ett praktiskt exempel på väg dit. Huddinge kommun

Edeholt, Christer Regnbågsbiblioteket – The Rainbow Library. Umeå stadsbibliotek

Hedin, Diana, Gagge, Sara & Sjögren-Larsson, Brita Det mångspråkiga biblioteket ett projekt för modersmålslitteratur på gymnasiebiblioteken i Gävle. Gymnasiebiblioteken i Gävle

Jones, Nick Vi behöver planera olivträd! Därför behöver vi nya typer av biblioteksstatistik. Huddinge bibliotek

PROFESSION
Sal M504

Värd: Åsa Hedberg Karlsson, Borås stadsbibliotek
Samtalsledare: Karen Nowé Hedvall, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Eliasson, Annette & Persson, Christina Reflektioner kring teori och praktik om och av två folkbibliotekschefer. Göteborgs stadsbibliotek och Biblioteken i Mölndal

Hansson, Joacim Etiska koders betydelse för bibliotekariers professionella identitet ur ett dokumentteoretiskt perspektiv. Linnéuniversitetet

Schwarz, Eva & Löfdahl, Britt Bibliotekariens praktiska klokhet – Ett kunskapsperspektiv på folkbibliotekariens handlingsfält. Södertörns högskola och Regionbibliotek Stockholm

12:00–13:00 LUNCH


13:00–14:00 Tre parallella workshops:

OBS! Valbara workshops som sker i olika lokaler. Se lokalspecifikation under respektive tema.     

Open Science, Open Data, Open Access - Hur kan vi formulera bibliotekariernas nyckelroll men ändå vara kritiska?                                                   

Sal M502

Jutta Haider & Sara Kjellberg, Lunds universitet      

Workshopen är upplagd som ett rundabordssamtal. I inledningen relateras Open Access och idén om fri tillgång till forskningsdata till varandra för att sätta dem i en vidare kontext. Vi börjar med att belysa hur Open Access har gått från att vara en rörelse, inte minst driven av bibliotekarier till att mer och mer förhandlas i termer av en affärsmodell, där APCs ses som den mest attraktiva vägen. Tjänster som Researchgate eller Academia.edu utmanar bibliotekens institutionella repositorier –  sett utifrån forskarnas perspektiv. Open Access har blivit mainstream men har biblioteken vunnit striden? 

Barns och bibliotekariers erfarenheter av biblioteksrummets betydelse för social läsning – iakttagelser från Sommarboken 2014.                               

M504
Linnéa Lindsköld, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Linnéa inleder med en introduktion till begreppet social läsning och ger sedan empiriska exempel på barns och bibliotekariers erfarenheter av biblioteksrummets betydelse för detta. Därefter diskuterar vi social läsning på biblioteket, vad det kan vara och vilka hinder (fysiska och icke-fysiska) som kan stå i vägen. Exemplen utgår från barn och unga, men även vuxnas sociala läsning kan med fördel diskuteras.

Hur kan bibliotek utveckla mottagandet av asylsökande? Biblioteket hjälper mig att komma in i samhället                                                                                      

Sal M506
Carlos Rojas, Sweden Research, (f.d MIKLO)

Regionbibliotek Stockholm genomförde hösten 2015 en undersökning om vad asylsökande önskar av biblioteken och vad bibliotekspersonal anser de kan göra med dagens resurser och vad de önskar mer av t ex kompetensutveckling. Carlos Rojas som var ansvarig för undersökningen, presenterar och diskuterar resultatet från studien med deltagarna i workshopen.

14:00–15:00 Avslutande föreläsning
Det moderna bildningsbegreppet i dag ur ett idéhistoriskt perspektiv

Sal M506
Anders Burman, docent i idé- och lärdomshistoria, Södertörns högskola

Sedan det moderna bildningsbegreppet uppkom i Tyskland för drygt 200 år har det debatterats hur begreppet ska förstås. Anders Burman redogör för några huvudlinjer i den ständigt pågående diskussionen och jämför den tyska akademiskt förankrade bildningstraditionen med dels den anglosaxiska liberal arts education-traditionen och dels den skandinaviska folkbildningstraditionen. Mot en sådan idéhistorisk bakgrund blir det enklare att tänka vidare på och försöka precisera vad bildning kan tänkas stå för idag.

Program och medverkandepresentationer (pdf)